توشیح الوافیه بمعان کافیه | tawšīḥ-ul wāfīya bi-ma‘ān-in kāfīya(صرف)

قزوینی ، محسن بن محمد طاهر، - 1150 قمری
qazvīnī, mohsen ebn-e mohammad tāher (- 1738)


شرح العزی فی التصریف = شرح التصریف = شرح تصریف الزنجانی | š.-ul ‘izzī fi-t taṣrīf = š.-ut taṣrīf = š.-u taṣrīf-iz zanjānī(صرف)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


التصریف = صرف میر (ترجمه ) | at-taṣrīf = sarf-e mīr (t.)(صرف)شرح الشافیه = العجاله | š.-uš-šāfīya = al-‘ijāla(صرف)

فارسی ، محمد بن محمد، - 1134 قمری
fārsī, mohammad ebn-e mohammad (- 1722)


شرح الشافیه | š.-uš-šāfīya(صرف و نحو)شرح العزی فی التصریف = شرح التصریف = شرح تصریف الزنجانی | š.-ul ‘izzī fi-t taṣrīf = š.-ut taṣrīf = š.-u taṣrīf-iz zanjānī(صرف)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


شرح مراح الارواح | š.-u mirāḥ-il-arwāḥ(صرف)صرف | sarf(صرف)

؟ ابوطالب اصفهانی ، - 1237 قمری
abū-tāleb-e esfahānī (- 1822)


صرف میر | sarf-e mīr(صرف)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
Jorjānī, ‘alī-ye-bn-e mohammad (1340 - 1414)


العزی فی التصریف = تصریف = التصریف العزی | al-‘izzī fi-t taṣrīf = taṣrīf = at-taṣrīf-ul ‘izzī(صرف)

زنجانی ، عبدالوهاب بن ابراهیم ، - 660 ؟ قمری
zanjānī, ‘abd-ol-vahhāb ebn-e ebrāhīm (- 1262)