مائه کلمه امام علی (ع ) = الکلمات الماه = صد کلمه = کلمات قصار (با ترجمه منظوم ) | mi’at-u kalima-tu imām ‘alī = al-kalamāt-ul mi’a = ṣad kalima = kalamāt-u qiṣār (bā t. manẓūm)(حدیث)مائه کلمه امام علی (ع ) = الکلمات الماه = صد کلمه = کلمات قصار (با ترجمه منظوم ) | mi’at-u kalima-tu imām ‘alī = al-kalamāt-ul mi’a = ṣad kalima = kalamāt-u qiṣār (bā t. manẓūm)(حدیث)صد کلمه علی (ع ) (ترجمه منظوم ) | sad kalame-ye ‘alī (t.-ye manzūm)(شعر، شرح حدیث)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)


صد کلمه علی (ع ) (ترجمه منظوم ) | sad kalame-ye ‘alī (t.-ye manzūm)(شعر، شرح حدیث)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)


صد کلمه علی (ع ) (ترجمه منظوم ) | sad kalame-ye ‘alī (t.-ye manzūm)(شعر، شرح حدیث)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)


مائه کلمه امام علی (ع ) = الکلمات الماه = صد کلمه = کلمات قصار (با ترجمه منظوم ) | mi’at-u kalima-tu imām ‘alī = al-kalamāt-ul mi’a = ṣad kalima = kalamāt-u qiṣār (bā t. manẓūm)(شعر، شرح حدیث)

عادل خراسانی ، عادل بن علی ، ق 10 قمری
‘ādel-e xorāsānī, ‘ādel ebn-e ‘alī ( - 16c)

ﺻﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺼﺎﺭ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﺑﻮﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺑﺤﺮ ﺟﺎﺣﻆ (۱۵۰ - ۲۵۵ﻕ) ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻋﺎﺩﻝ ﺑﻦ ﻋﻠ

مطلوب کل طالب = ترجمه صد کلمه = شرح صد کلمه | matlūb-e koll-e tāleb = t.-ye sad kalame = š.-e sad kalame(شرح حدیث)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad(- 1178)


مطلوب کل طالب = ترجمه صد کلمه = شرح صد کلمه | matlūb-e koll-e tāleb = t.-ye sad kalame = š.-e sad kalame(شرح حدیث)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad(- 1178)


مطلوب کل طالب = ترجمه صد کلمه = شرح صد کلمه | matlūb-e koll-e tāleb = t.-ye sad kalame = š.-e sad kalame(شرح حدیث)

رشید وطواط، محمد بن محمد، - 573 قمری
rašīd-e vatvāt, mohammad ebn-e mohammad(- 1178)


دیوان امیر المومنین علی علیه السلام (ترجمه ) = ترجمه منظوم دیوان امام علی (ع ) | d.-e amīr-al-mo’menīn ‘alī ‘alay-he-s-salām (t.) = t.-ye manzūm-e d.-e emām ‘alī(شعر)

شوقی تبریزی ، ق 10 قمری
šowqī tabrīzī ( - 16c)