شرح شواهد قطر الندی | š.-e šavāhed-e qatr-on-nadā(ادبیات)

اردبیلی ، نظام الدین بن احمد، ق 12 قمری
ardabīlī, nezām-od-dīn ebn-e ahmad (- 18c)


شرح شواهد شرح قطر الندی | š.-e šavāhed-e š.-e qatr-on-nadā(ادبیات)

اردبیلی ، نظام الدین بن احمد، ق 12 قمری
ardabīlī, nezām-od-dīn ebn-e ahmad (- 18c)


شرح شواهد شرح قطر الندی | š.-e šavāhed-e š.-e qatr-on-nadā(ادبیات)

اردبیلی ، نظام الدین بن احمد، ق 12 قمری
ardabīlī, nezām-od-dīn ebn-e ahmad (- 18c)


شرح شواهد شرح قطر الندی | š.-e šavāhed-e š.-e qatr-on-nadā(ادبیات)

اردبیلی ، نظام الدین بن احمد، ق 12 قمری
ardabīlī, nezām-od-dīn ebn-e ahmad (- 18c)


شواهد شرح قطر الندی | šawāhid-u š.-i qaṭr-un nadā(ادبیات)

داور شیرازی ، مفید بن محمد نبی ، 1251 - 1325 قمری
dāvar-e šīrāzī, mofīd ebn-e mohammad nabī (1836 - 1907)


اللالی فی شرح شواهد قطر الندی = تحفه اللبید = تحفه اللبیب | al-la’ālī fī š.-i šavāhed-i quṭr-un nadā = tuḥfat-ul labīd = tuḥfat-ul labīb(ادبیات)

قائنی ، محمد جعفر بن محمد کاظم ، ق 12 قمری
qā’enī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad kāzem(- 18c)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻱ ﻭ ﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻱ؛ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ (۷۰۸ - ۷۶۱) ﺩﺭ ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻟﻔﻈﻲ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺷﻌﺮﻱ ﻗﻄﺮ ﺍ??

اللالی فی شرح شواهد قطر الندی = تحفه اللبید = تحفه اللبیب | al-la’ālī fī š.-i šavāhed-i quṭr-un nadā = tuḥfat-ul labīd = tuḥfat-ul labīb(ادبیات)

قائنی ، محمد جعفر بن محمد کاظم ، ق 12 قمری
qā’enī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad kāzem(- 18c)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻱ ﻭ ﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻱ؛ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ (۷۰۸ - ۷۶۱) ﺩﺭ ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻟﻔﻈﻲ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺷﻌﺮﻱ ﻗﻄﺮ ﺍ??

اللالی فی شرح شواهد قطر الندی = تحفه اللبید = تحفه اللبیب | al-la’ālī fī š.-i šavāhed-i quṭr-un nadā = tuḥfat-ul labīd = tuḥfat-ul labīb(ادبیات)

قائنی ، محمد جعفر بن محمد کاظم ، ق 12 قمری
qā’enī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad kāzem(- 18c)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻱ ﻭ ﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻱ؛ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ (۷۰۸ - ۷۶۱) ﺩﺭ ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻟﻔﻈﻲ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺷﻌﺮﻱ ﻗﻄﺮ ﺍ??

اللالی فی شرح شواهد قطر الندی = تحفه اللبید = تحفه اللبیب | al-la’ālī fī š.-i šavāhed-i quṭr-un nadā = tuḥfat-ul labīd = tuḥfat-ul labīb(ادبیات)

قائنی ، محمد جعفر بن محمد کاظم ، ق 12 قمری
qā’enī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad kāzem(- 18c)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻱ ﻭ ﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻱ؛ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ (۷۰۸ - ۷۶۱) ﺩﺭ ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻟﻔﻈﻲ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺷﻌﺮﻱ ﻗﻄﺮ ﺍ??

شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)