شمسیه ظهوریه | šamsīye-ye zohūrīye(عرفان و تصوف)

مجدالاشراف ، محمد بن ابوالقاسم ، 1246؟ - 1331؟ قمری
majd-ol-ašrāf, mohammad ebn-e ab-ol-qāsem (1831 - 1913)


شمسیه | šamsīya(هیئت)شمسیه | šamsīya(هیئت)شرح شمسیه | š.-e šamsīyya(هیات)شمسیه التصاریف | šamsīya-tut taṣārīf(صرف)ملحمه = ترجمه کتاب شمسیه | malhame = t.-ye k.-e šamsīye(پیشگویی)ملحمه = ترجمه کتاب شمسیه | malhame = t.-ye k.-e šamsīye(پیشگویی)شرح استعارات دیباچه شرح شمسیه منطق | š.-e este‘ārāt-e dībāče-ye š.-e šamsīye-ye manteq()

کمال الدین بن حمید
kamāl-od-dīn ebn-e hamīd


شمسیه لندنیه | šamsīye-ye landanīye(شعر)

بواناتی ، محمد باقر بن اسحاق ، - 1295 قمری
bavānātī, mohammad bāqer ebn-e eshāq (- 1878)


اثبات رجعت = اثباه الرجعه = ترجمه چهارده حدیث = ظهوریه = علائم ظهور | esbāt-e raj‘at = esbāt-or raj‘a = t.-ye čahārdah hadīs = zohūrīye = ‘alā’em-e zohūr(کلام و اعتقادات ، شرح حدیث)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)