مرآه الحق و مشکاه الحقیقه = مشکاه الحقیقه | mer’āt-ol haqq va meškāt-ol haqīqa = meškāt-ol haqīqa(عرفان و تصوف)

صمدعلی شاه ، محمد تقی بن عبد الکریم ، 1268ق 14 قمری
samad‘alī šāh, mohammad taqī ebn-e ‘abd-ol-karīm (1852 - 20c)


الهی نامه = منتخب حدیقه الحقیقه = گزیده حدیقه الحقیقه = لطیفه العرفان = نغز مغز | elāhī-nāme = montaxab-e hadīqat-ol haqīqa = gz.-ye hadīqat-ol haqīqa = latīfat-ol ‘erfān = naqz-e maqz(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
(1081-1132)


الهی نامه = منتخب حدیقه الحقیقه = گزیده حدیقه الحقیقه = لطیفه العرفان = نغز مغز | elāhī-nāme = montaxab-e hadīqat-ol haqīqa = gz.-ye hadīqat-ol haqīqa = latīfat-ol ‘erfān = naqz-e maqz(شعر)

سنایی ، مجدود بن آدم ، 473؟ - 525 ؟ قمری
(1081-1132)


بسیط الحقیقه | basīṭ-ul ḥaqīqa(فلسفه)

نوری ، علی بن جمشید، - 1246 قمری
nūrī ،‘alī ebn-e jamšīd (- 1831)


بسیط الحقیقه | basīṭ-ul ḥaqīqa(فلسفه)

نوری ، علی بن جمشید، - 1246 قمری
nūrī, ‘alī ebn-e jamšīd (- 1831)


عین الحقیقه | ‘ayn-ol haqīqat(تفسیر)

حسنی طباطبائی ، صدرالدین محمد، - 1154 قمری
hasanī tabātabā’ī, sadr-od-dīn mohammad (- 1742)


شرح مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه | š.-e mesbāh-oš šarī‘a va meftāh-ol haqīqa(شرح حدیث)

رانکوئی ، عبدالرزاق بن ملا میر، ق 11 قمری
rānko’ī, ‘abd-or-razzāq ebn-e mollā mīr (- 17c)


کمیلیه = ترجمه و شرح حدیث ما الحقیقه | komeylīye = t. va š.-e hadīs-e ma-l haqīqa(شرح حدیث)شمس الحقیقه | šams-ul ḥaqīqa(عرفان و تصوف)

ذهبی زنجانی ، عبدالکریم بن محمد علی ، - 1299 قمری
zahabī zanjānī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad ‘alī (- 1882)


شرح حدیث الحقیقه | š.-u ḥadīṯ-il ḥaqīqa(حدیث)