تاریخ محمدی = تاریخ دوازده امام = تاریخ رشیدی = فهرست ائمه = تاریخ الاولاد الحضره المصطفوی = معرفت نامه | tārīx-e mohammadī = tārīx-e davāzdah emām = tārīx-e rashidi(تاریخ معصومین ، شعر)

؟ کاشی ، حسن بن محمود، ق 8 قمری
kāšī, hasan ebn-e mahmūd (-14c)


تاریخ بیهقی = تاریخ ناصری = تاریخ آل سبکتکین = تاریخ مسعودی | tārīx-e beyhaqī = tārīx-e nāserī = tārīx-e āl-e saboktakīn = tārīx-e mas‘ūdī(تاریخ ایران)

بیهقی ، محمد بن حسین ، 385 - 470 قمری
beyhaqī, mohammad ebn-e hoseyn (996-1078)


تاریخ بیهقی = تاریخ ناصری = تاریخ آل سبکتکین = تاریخ مسعودی | tārīx-e beyhaqī = tārīx-e nāserī = tārīx-e āl-e saboktakīn = tārīx-e mas‘ūdī(تاریخ ایران)

بیهقی ، محمد بن حسین ، 385 - 470 قمری
beyhaqī, mohammad ebn-e hoseyn (996-1078)


تاریخ سیاقی = سیاق التواریخ = تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ پادشاهان عجم = تاریخ مجدول = تاریخ سنواتی = مجمل التواریخ = تاریخ تقویمی = تقویم التواریخ | tārīx-e sīyāqī = sīyāq-ot tavārīx = tārīx-e pādešāhān īrān = tārīx-e pādešāhān-e ‘ajam = tārīx-e mojadval = tārīx-e sanavātī = mojmal-ot tavārīx = tārīx-e taqvīmī = taqvīm-ot tavārīx(تاریخ ایران)تاریخ سیاقی = سیاق التواریخ = تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ پادشاهان عجم = تاریخ مجدول = تاریخ سنواتی = مجمل التواریخ = تاریخ تقویمی = تقویم التواریخ | tārīx-e sīyāqī = sīyāq-ot tavārīx = tārīx-e pādešāhān īrān = tārīx-e pādešāhān-e ‘ajam = tārīx-e mojadval = tārīx-e sanavātī = mojmal-ot tavārīx = tārīx-e taqvīmī = taqvīm-ot tavārīx(تاریخ ایران)تحفه التواریخ = تاریخ ابراهیمی = تاریخ همایونی | /(تاریخ جهان / فارسی)تاریخ تنباکو = تاریخ تحریم تنباکو = تاریخ الدخانیه | tārīx-e tanbākū = tārīx-e tahrīm-e tanbākū = tārīx-od doxānīye(تاریخ ایران)

کربلائی ، حسن ، - 1320 ؟ قمری
karbalā’ī, hasan (-1902)


تاریخ طبرستان = تاریخ ابن اسفندیار = تاریخ رویان | tārīx-e tabarestān = tārīx-e ebn-e esfandīyār = tārīx-e rūyān(تاریخ ایران)

ابن اسفندیار ، محمد بن حسن ، - 613 ؟ قمری
ebn-e esfandīyār , mohammad-e bn-e hasan (-1217)


تاریخ ملک آرا = تاریخ قاجاریه | tārīx-e molk-ārā = tārīx-e qājārīye(تاریخ ایران)

چلاوی ، علیقلی بن محمد، ق 13 قمری
čalāvī, ‘alī-qolī ebn-e mohammad (-19c)


خلاصه التواریخ = تاریخ ایلچی نظامشاه = تاریخ قطب شاهیه | xolāsat-ot tavārīx = tārīx-e īlčī-ye nezām-šāh = tārīx-e qotb-šāhīye(تاریخ جهان)

خورشاه بن قباد الحسینی ، - 972 ؟ قمری
xoršāh ebn-e qobād hoseynī (- 1565)