شرح کتاب فی الفقه | š.-u k.-in fi-l-fiqh(فقه)شرح کتاب فی اصول الفقه | š.-u k.-in fī usūl-il-fiqh(اصول فقه)

آرانی کاشانی ، محمد علی بن محمد مهدی ، 1250 - 1325 قمری
ārānī kāšānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad mahdī (1835 - 1907)


المناهل فی الفقه = مصابیح الفقه | al-manāhil fi-l fiqh = maṣābīḥ-ul fiqh(فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


المناهل فی الفقه = مصابیح الفقه | al-manāhil fi-l fiqh = maṣābīḥ-ul fiqh(فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


المناهل فی الفقه = مصابیح الفقه | al-manāhil fi-l fiqh = maṣābīḥ-ul fiqh(فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


المناهل فی الفقه = مصابیح الفقه | al-manāhil fi-l fiqh = maṣābīḥ-ul fiqh(فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


المناهل فی الفقه = مصابیح الفقه | al-manāhil fi-l fiqh = maṣābīḥ-ul fiqh(فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


المناهل فی الفقه = مصابیح الفقه | al-manāhil fi-l fiqh = maṣābīḥ-ul fiqh(فقه)

طباطبائی ، محمد بن علی ، 1180؟ - 1242 قمری
tabātabā’ī, mohammad ebn-e ‘alī (1767 - 1827)


زبد الفقه = الزبده فی الفقه الشافعی = نظم زبد الاحکام | zabad-ul fiqh = az-zubda fi-l fiqh-iš šāfi‘ī = naẓm-u zabad-il aḥkām(فقه ، شعر)

زفتاوی ، ابراهیم بن محمد، - 957 قمری
zeftāvī, ebrāhīm ebn-e mohammad (- 1550)


کتاب الالفاظ الکتابیه = کتاب الالفاظ | k.-ul alfāẓ-il kitābīya = k.-ul alfāẓ(لغت)

همدانی ، عبدالرحمن بن عیسی ، - 320 قمری
hamadānī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ‘īsā(- 933)