شرح هدایه الحکمه = شرح الهدایه الاثیریه | š.-u hidāyat-il-ḥikma = š.-ul-hidāyat-il-aṯīrīyya(فلسفه)

حلبی ، عبدالکریم بن عبدالنور، 664 - 735 قمری
halabī, ‘abd-ol-karīm ebn-e ‘abd-on-nūr (1266 - 1335)


شرح هدایه الحکمه = شرح الهدایه الاثیریه | š.-u hidāyat-il-ḥikma = š.-ul-hidāyat-il-aṯīrīyya(فلسفه)

میبدی ، حسین بن معین الدین ، - 911 ؟ قمری
meybodī, hoseyn ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 1506)


شرح هدایه الحکمه = شرح الهدایه الاثیریه | š.-u hidāyat-il-ḥikma = š.-ul-hidāyat-il-aṯīrīyya(فلسفه)

میبدی ، حسین بن معین الدین ، - 911 ؟ قمری
meybodī, hoseyn ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 1506)


شرح هدایه الحکمه = شرح الهدایه الاثیریه | š.-u hidāyat-il-ḥikma = š.-ul-hidāyat-il-aṯīrīyya(فلسفه)

میبدی ، حسین بن معین الدین ، - 911 ؟ قمری
meybodī, hoseyn ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 1506)


شرح هدایه الحکمه = شرح الهدایه الاثیریه | š.-u hidāyat-il-ḥikma = š.-ul-hidāyat-il-aṯīrīyya(فلسفه)

میبدی ، حسین بن معین الدین ، - 911 ؟ قمری
meybodī, hoseyn ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 1506)


شرح هدایه الحکمه = شرح الهدایه الاثیریه | š.-u hidāyat-il-ḥikma = š.-ul-hidāyat-il-aṯīrīyya(فلسفه)

میبدی ، حسین بن معین الدین ، - 911 ؟ قمری
meybodī, hoseyn ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 1506)


شرح هدایه الحکمه = شرح الهدایه الاثیریه | š.-u hidāyat-il-ḥikma = š.-ul-hidāyat-il-aṯīrīyya(فلسفه)

میبدی ، حسین بن معین الدین ، - 911 ؟ قمری
meybodī, hoseyn ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 1506)


شرح هدایه الحکمه = شرح الهدایه الاثیریه | š.-u hidāyat-il-ḥikma = š.-ul-hidāyat-il-aṯīrīyya(فلسفه)

میبدی ، حسین بن معین الدین ، - 911 ؟ قمری
meybodī, hoseyn ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 1506)


هدایه الحکمه = الهدایه الاثیریه | hidāyat-ul ḥikma = al-hidāyat-ul aṯīrīya(منطق ، فلسفه)

اثیرالدین ابهری ، مفضل بن عمر، - 660 ؟ قمری
asīr-od-dīn-e abharī, mofazzal ebn-e ‘omar(- 1262)


هدایه الحکمه = الهدایه الاثیریه | hidāyat-ul ḥikma = al-hidāyat-ul aṯīrīya(منطق ، فلسفه)

اثیرالدین ابهری ، مفضل بن عمر، - 660 ؟ قمری
asīr-od-dīn-e abharī, mofazzal ebn-e ‘omar(- 1262)