شرح منامیه | š.-e manāmīya(عرفان و تصوف)

مجدالاشراف ، محمد بن ابوالقاسم ، 1246؟ - 1331 ؟ قمری
majd-ol-ašrāf, mohammad ebn-e ab-ol-qāsem (1831 - 1913)


منامیه (رساله ) | manāmīye (r.)(عرفان و تصوف)

میرزا بابا شیرازی ، ابوالقاسم بن عبدالنبی ، 1212؟ - 1286 قمری
mīrzā bābā šīrāzī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abd-on-nabī (1798 - 1870)


منامیه = خیالیه = مثال و خیال مطلق و مقید = رساله خیالیه | manāmīye = xīyālīye = mesāl va xīyāl-e motlaq va moqayyad = r.-ye xīyālīye(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)