مفتاح المفتاح = شرح مفتاح العلوم | meftāh-ul miftāḥ = šarh-u meftāh-il ‘ulūm(بلاغت)

قطب الدین شیرازی ، محمود بن مسعود، 634 - 710 قمری
qotb-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd ebn-e mas‘ūd (1237 - 1311)


مفتاح العلوم | miftāḥ-ul ‘ulūm(ادبیات)

سکاکی ، یوسف بن ابی بکر، 555 - 626 قمری
sakkākī, yūsof ebn-e abī-bakr (1161 - 1230)


مفتاح العلوم | miftāḥ-ul ‘ulūm(ادبیات)

سکاکی ، یوسف بن ابی بکر، 555 - 626 قمری
sakkākī, yūsof ebn-e abī-bakr (1161 - 1230)


مفتاح العلوم | miftāḥ-ul ‘ulūm(ادبیات)

سکاکی ، یوسف بن ابی بکر، 555 - 626 قمری
sakkākī, yūsof ebn-e abī-bakr (1161 - 1230)


شرح مفتاح العلوم | š.-u miftāḥ-il-‘ulūm(معانی بیان)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


شرح مفتاح العلوم | š.-u miftāḥ-il-‘ulūm(معانی بیان)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


شرح مفتاح العلوم | š.-u miftāḥ-il-‘ulūm(معانی بیان)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


شرح مفتاح العلوم | š.-u miftāḥ-il-‘ulūm(معانی بیان)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


شرح مفتاح العلوم | š.-u miftāḥ-il ‘ulūm(بلاغت)

قطب الدین شیرازی ، محمود بن مسعود، 634 - 710 قمری
qotb-od-dīn šīrāzī, mahmūd ebn-e mas‘ūd (1237-1311)


شرح مفتاح العلوم | š.-u miftāḥ-il-‘ulūm(بلاغت)

کاشانی ، عماد الدین یحیی بن احمد، - 766 قمری
kāšānī, ‘emād-od-dīn yahyā ben ahmad (- 1365)