قصیده نونیه = قصیده بال مرصع | qasīda-ye nūnīye = qasīda-ye bāl-e morassa‘(شعر)

فاخر رازی ، ابوالمفاخر، ق 6 قمری
fāxer-e rāzī, abol-mafāxer(- 12c)


قصیده نونیه = قصیده بال مرصع | qasīda-ye nūnīye = qasīda-ye bāl-e morassa‘(شعر)

فاخر رازی ، ابوالمفاخر، ق 6 قمری
fāxer-e rāzī, abol-mafāxer(- 12c)


شرح قصیده نونیه = شرح قصیده بال مرصع | š.-e qasīda-ye nūnīyya = š.-e qasīda-ye bāl-e morassa‘(ادبیات)شرح قصیده الحمیری = شرح قصیده العینیه | š.-e qasīdat-el-hemyarī = š.-e qasīdat-el-‘aynīyya(ادبیات)شرح قصیده سریانی = شرح قصیده ربوبیه | š.-e qasīde-ye soryānī = š.-e qasīde-ye robūbīyya(شعر)تخمیس قصیده البرده = تسمیط قصیده برده | taxmīs-u qaṣīdat-il burda = tasmīt-e qaṣīda-ye borde(شعر)

نحوی ، محمد رضا بن احمد، - 1226 قمری
nahvī, mohammad rezā ebn-e ahmad (- 1811)


شرح قصیده بانت سعاد = شرح قصیده کعب بن زهیر | š.-u qaṣīdat-i bānat su‘ād = š.-u qaṣīdat-u ka‘b ibn-i zuhayr(ادبیات)

ابن هشام ، عبداالله بن یوسف ، 708 - 761 قمری
ebn-e hešām, ‘abd-ol-lāh ebn-e yūsof (1309 - 1360)


آفاق نامه = آفاق و انفس = قصیده نونیه ناصر خسرو | āfāq-nāme = āfāq va anfos = qasīde-ye nūnīye-ye nāser xosro(شعر)

ناصر خسرو، 394 - 481 ق
nāser xosro (1003-1088)


الزبده فی شرح قصیده البرده = شرح قصیده البرده | az-zubda fī š.-i qaṣīdat-il burda = š.-u qaṣīdat-il burda(ادبیات)

ازهری ، خالد بن عبداالله، 838 - 905 قمری
azharī, xāled ebn-e ‘abd-ol-lāh (1435 - 1500)


شرح قصیده الحمیری = شرح قصیده العینیه | š.-e qasīdat-el-hemyarī = š.-e qasīdat-el-‘aynīyya(ادبیات)

هزارجریبی ، محمد قاسم بن محمد رضا (1094 - 1132)
hezār-jarībī, mohammad qāsem ebn-e mohammad rezā