شرح قصیده مشتمل بر اسم اعظم | š.-e qasīde-ye moštamel bar esm-e a‘zam(متفرقه)اللوامع فی اصول الفقه | al-lawāmi‘ fī usūl-il fiqh ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻔﺼﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ »ﻣﻘﺪﻣﻪ« ﻭ ﭼﻨﺪ »ﺑﺎﺏ« ﻭ »ﺧﺎﺗﻤﻪ« ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ »ﻟﻤﻌﻪ«.(اصول فقه)قصیده نونیه = قصیده بال مرصع | qasīda-ye nūnīye = qasīda-ye bāl-e morassa‘(شعر)

فاخر رازی ، ابوالمفاخر، ق 6 قمری
fāxer-e rāzī, abol-mafāxer(- 12c)


قصیده نونیه = قصیده بال مرصع | qasīda-ye nūnīye = qasīda-ye bāl-e morassa‘(شعر)

فاخر رازی ، ابوالمفاخر، ق 6 قمری
fāxer-e rāzī, abol-mafāxer(- 12c)


شرح قصیده نونیه = شرح قصیده بال مرصع | š.-e qasīda-ye nūnīyya = š.-e qasīda-ye bāl-e morassa‘(ادبیات)شرح قصیده سریانی = شرح قصیده ربوبیه | š.-e qasīde-ye soryānī = š.-e qasīde-ye robūbīyya(شعر)شرح قصیده الحمیری = شرح قصیده العینیه | š.-e qasīdat-el-hemyarī = š.-e qasīdat-el-‘aynīyya(ادبیات)الصرف (منتخب ) | as-sarf (mn.)(صرف)

اعظم السلطنه ، عباس بن محمود
a‘zam-os-sāltane, ‘abbās ebn-e mahmūd


تخمیس قصیده البرده = تسمیط قصیده برده | taxmīs-u qaṣīdat-il burda = tasmīt-e qaṣīda-ye borde(شعر)

نحوی ، محمد رضا بن احمد، - 1226 قمری
nahvī, mohammad rezā ebn-e ahmad (- 1811)


شرح قصیده بانت سعاد = شرح قصیده کعب بن زهیر | š.-u qaṣīdat-i bānat su‘ād = š.-u qaṣīdat-u ka‘b ibn-i zuhayr(ادبیات)

ابن هشام ، عبداالله بن یوسف ، 708 - 761 قمری
ebn-e hešām, ‘abd-ol-lāh ebn-e yūsof (1309 - 1360)