شرح غرر الفرائد = شرح منظومه | š.-u ġurar-il-farā’id = š.-u manẓūma(فلسفه)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)


شرح غرر الفرائد = شرح منظومه | š.-u ġurar-il-farā’id = š.-u manẓūma(فلسفه)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)


شرح غرر الفرائد = شرح منظومه | š.-u ġurar-il-farā’id = š.-u manẓūma(فلسفه)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)


غرر الفرائد = منظومه سبزواری | ġurar-ul farā’id = mnz.-ye sabzevārī(فلسفه ، شعر)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)


الفرائد و القلائد = العقد النفیس و نزهه الجلیس = الفرائد و القلائد فی احکام الریاسه و انتظام السیاسه | al-farā’id wa-l qalā’id = al-‘iqd-un nafīs wa nuzhat-ul jalīs = al-farā’id wa-l qalā’id fī aḥkām-ir rīyāsa wa intẓām-is sīyāsa(اخلاق)

ثعالبی ، عبدالملک بن محمد، 350 - 429 قمری
sa‘ālebī, ‘abd-ol-malek ebn-e mohammad (962 - 1038)


جامع الفوائد و وحیده الفرائد | jāme‘-ol favā’ed va vahīdat-ol farā’ed(تفسیر)شرح منظومه فی علم التیسیر | š.-u manẓūmat-in fī ‘ilm-it-taysīr(هیئت)التعادل و الترجیح (منظومه فی ) | at-ta‘ādul wa-t tarjīḥ (mnẓ.-un fī)(شعر، اصول فقه)واجبات نماز (منظومه ) | vājebāt-e namāz (manzūme)(فقه ، شعر)الفرائد الشمسیه فی شرح الفوائد الصمدیه | al-farā’id-uš šamsīya fī š.-il al-fawā’id-iṣ ṣamadīya exjālī lāhījī, ahmad ebn-e mohammad (- 17c)(نحو)