الاستعاره = فرائد العوائد فی معانی الاستعاره و اقسامها = الرساله السمرقندیه = الفریده =رساله الاستعاره و العقود = فرائد الفوائد = بلوغ الارب = فوائد العوائد | al-isti‘āra(بلاغت)

لیثی سمرقندی ، ابو القاسم بن ابی بکر، - 888 ؟ قمری
laysī samarqandī, ab-ol-qāsem ebn-e abī-bakr (- 1484)


الاستعاره = فرائد العوائد فی معانی الاستعاره و اقسامها = الرساله السمرقندیه = الفریده =رساله الاستعاره و العقود = فرائد الفوائد = بلوغ الارب = فوائد العوائد | al-isti‘āra(بلاغت)

لیثی سمرقندی ، ابو القاسم بن ابی بکر، - 888 ؟ قمری
laysī samarqandī, ab-ol-qāsem ebn-e abī-bakr (- 1484)


الاستعاره = فرائد العوائد فی معانی الاستعاره و اقسامها = الرساله السمرقندیه = الفریده =رساله الاستعاره و العقود = فرائد الفوائد = بلوغ الارب = فوائد العوائد | al-isti‘āra(بلاغت)

لیثی سمرقندی ، ابو القاسم بن ابی بکر، - 888 ؟ قمری
laysī samarqandī, ab-ol-qāsem ebn-e abī-bakr (- 1484)


شرح رساله الاستعاره = شرح الرساله السمرقندیه | š.-u r.-il-isti‘āra = š.-ur-r.-is-samarqandīyya(معانی بیان)

عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، 873 - 951 ؟ قمری
‘esām-od-dīn-e esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (1469 - 1545)


شرح رساله الاستعاره = شرح الرساله السمرقندیه | š.-u r.-il-isti‘āra = š.-ur-r.-is-samarqandīyya(معانی بیان)

عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، 873 - 951 ؟ قمری
‘esām-od-dīn-e esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (1469 - 1545)


شرح رساله الاستعاره = شرح الرساله السمرقندیه | š.-u r.-il-isti‘āra = š.-ur-r.-is-samarqandīyya(معانی بیان)

عصام الدین اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، 873 - 951 ؟ قمری
‘esām-od-dīn-e esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (1469 - 1545)


حاشیه شرح الرساله السمرقندیه = حاشیه شرح رساله الاستعارات = الزیباریه | ḥāšīyat-u š.-ir r.-is samarqandīya = ḥāšīyat-u š.-i r.-il isti‘ārāt = az-zībārīya(معانی بیان)

زیباری ، حسن بن محمد، - 1050 ؟ قمری
zībārī, hasan ebn-e mohammad ( - 1641)


حاشیه شرح رساله الاستعاره | ḥāšīyat-u š.-i-l r. isti‘āra(بلاغت)حاشیه شرح رساله الاستعاره | ḥāšīyat-u š.-i r.-il isti‘āra samarqandī, ‘alī ebn-e sadr-od-dīn ( - 17c)(بلاغت)المجاز و الاستعاره = رساله استعارات | al-majāz wa-l isti‘āra = r.-ye isti‘ārāt(معانی بیان)

زمخشری ، محمود بن عمر، 467 - 538 قمری
zamaxšarī, mahmūd ebn-e ‘omar (1075 - 1144)