شرح حدیث عمران الصابی | š.-e hadīs-e ‘emrān-es-sābī(شرح حدیث)شرح حدیث عمران الصابی | š.-u ḥadīṯ-i ‘imrān-iṣ-ṣābī(شرح حدیث)

قائنی اصفهانی ، خلیل بن محمد اشرف ، - 1136 قمری
qā’enī esfahānī, xalīl ebn-e mohammad ašraf (- 1724)


شرح حدیث عمران الصابی | š.-u ḥadīṯ-i ‘imrān-iṣ-ṣābī(شرح حدیث)

قائنی اصفهانی ، خلیل بن محمد اشرف ، - 1136 قمری
qā’enī esfahānī, xalīl ebn-e mohammad ašraf (- 1724)


شرح حدیث عمران الصابی | š.-u ḥadīṯ-i ‘imrān-iṣ-ṣābī(شرح حدیث)

حسینی نائینی ، محمد بن محمد باقر، 1080؟ - 1140؟ قمری
hoseynī nā’īnī, mohammad ebn-e mohammad bāqer (1670 - 1728)


تفسیر سوره آل عمران | tafsīr-u sūrat-i āl-i ‘imrān(تفسیر)رسائل الصابی = منشات و مکاتیب | rasā’il-uṣ-ṣābī = mnša’āt wa makātīb(ادبیات)

صابی ، ابراهیم بن هلال ، 313؟ - 384 قمری
Sābī, ebrāhīm-e-bn-e helāl (926 - 995)


حدیث البساط (ترجمه ) = حدیث الغمامه = حدیث السحابه | hadīṯ-ul basāṭ (t.) = hadīṯ-ul ġamāma = hadīṯ-us saḥāba(حدیث)

فصیح تبریزی ، محمد
fasīh-e tabrīzī, mohammad


شرح حدیث النفس = حدیث الکمیل | š.-u ḥadīṯ-in-nafs = ḥadīṯ-ul-kumayl(شرح حدیث)

حسینی عسکری ، علی بن ابوالقاسم ، ق 12 قمری
hoseynī ‘askarī, ‘alī ebn-e ab-ol-qāsem (- 18c)


شرح اربعون حدیثا = چهل حدیث = اربعین حدیث | š.-e arba‘ūn hadīsā = čehel hadīs = arba‘īn hadīs(شرح حدیث)شرح اربعون حدیثا = چهل حدیث = اربعین حدیث | š.-e arba‘ūn hadīsā = čehel hadīs = arba‘īn hadīs(شرح حدیث)