الرواشح السماویه فی شرح احادیث الامامیه | ar-rawāšiḥ-us samāwīyya fī š.-i ahādīs-il imāmīyya(شرح حدیث ، درایه)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad (- 1632)


الرواشح السماویه فی شرح احادیث الامامیه | ar-rawāšiḥ-us samāwīyya fī š.-i ahādīs-il imāmīyya(شرح حدیث ، درایه)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad (- 1632)


الرواشح السماویه فی شرح احادیث الامامیه | ar-rawāšiḥ-us samāwīyya fī š.-i ahādīs-il imāmīyya(شرح حدیث ، درایه)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad (- 1632)


الرواشح السماویه فی شرح احادیث الامامیه | ar-rawāšiḥ-us samāwīyya fī š.-i ahādīs-il imāmīyya(شرح حدیث ، درایه)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad (- 1632)


خلاصه الخلاصه = علم الحدیث = علوم الحدیث = الخلاصه فی اصول الحدیث = شرح الخلاصه فی اصول الحدیث = درایه الحدیث | xulāṣat-ul xulāṣa = ‘ilm-ul ḥadīṯ = ‘ulūm-ul ḥadīṯ = al- xulāṣa fī usūl-il ḥadīṯ(درایه)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


اقسام خبر | aqsām-e xabar(شعر، درایه)شرح القصیده الغرامیه | š.-ul-qaṣīdat-il-ġarāmīyya(درایه)اصول الحدیث | osūl-ol-hadīs(درایه)

اصفهانی ، خواجه مولانا، - 927 قمری
esfahānī, xāje mowlānā (- 1521)


حاشیه نزهه النظر فی توضیح نخبه الفکر | ḥāšīyat-u nuzhat-iz naẓar fī tawḍīḥ-i nuxbat-il fikar(درایه)الوجیزه | al-wajīza(درایه)

اصفهانی ، عبدالرزاق بن علیرضا، 1293 - 1383 قمری
esfahānī, ‘abd-or-razāq ebn-e ‘alī-rezā (1876 - 1964)