شرح الکافیه = شرح گیپائی | š.-ol-kāfīya = š.-e gīpā’ī(نحو)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


شرح الکافیه = شرح گیپائی | š.-ol-kāfīya = š.-e gīpā’ī(نحو)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


الموشح فی شرح الکافیه = شرح الکافیه | al-muwaššaḥ fī š.-il kāfīya = š.-ul kāfīya(نحو)

خبیصی ، محمد بن ابی بکر، - 731 قمری
xabīsī, mohammad ebn-e abī bakr(- 1331)


اوفی الوافیه فی شرح الکافیه = اعراب الکافیه | awfa-l wāfīya fī š.-il kāfīya = i‘rāb-ul kāfīya(نحو)

طوسی ، حاج بابا بن ابراهیم ، - 870 قمری
tūsī, hāj bābā ben ebrāhīm (- 1466)


شرح الکافیه = المعافیه فی شرح الکافیه = شرح هندی | š.-ul-kāfīya = al-mu‘āfīya fī š.-il-kāfīya = š.-i hindī(نحو)

دولت آبادی ، احمد بن شمس الدین ، - 849 ؟ قمری
dowlat ābādī, ahmad ebn-e šams-od-dīn (- 1446)


اوفی الوافیه فی شرح الکافیه = اعراب الکافیه | awfa-l wāfīya fī š.-il kāfīya = i‘rāb-ul kāfīya(نحو)

طوسی ، حاج بابا بن ابراهیم ، - 870 قمری
tūsī, hāj bābā ben ebrāhīm (- 1466)


الوافیه فی شرح الکافیه = شرح کافیه = شرح الکافیه المتوسط | al-wāfīya fī š.-il kāfīya = š.-i kāfīya = š.-il kāfīya-til mutiwassiṭ(نحو)

استرآبادی ، حسن بن محمد، 645 - 717 ؟ قمری
estarābādī,hasan ebn-e mohammad (1248 - 1318)


الوافیه فی شرح الکافیه = شرح کافیه = شرح الکافیه المتوسط | al-wāfīya fī š.-il kāfīya = š.-i kāfīya = š.-il kāfīya-til mutiwassiṭ(نحو)

استرآبادی ، حسن بن محمد، 645 - 717 ؟ قمری
estarābādī,hasan ebn-e mohammad (1248 - 1318)


الوافیه فی شرح الکافیه = شرح کافیه = شرح الکافیه المتوسط | al-wāfīya fī š.-il kāfīya = š.-i kāfīya = š.-il kāfīya-til mutiwassiṭ(نحو)

استرآبادی ، حسن بن محمد، 645 - 717 ؟ قمری
estarābādī,hasan ebn-e mohammad (1248 - 1318)


الوافیه فی شرح الکافیه = شرح کافیه = شرح الکافیه المتوسط | al-wāfīya fī š.-il kāfīya = š.-i kāfīya = š.-il kāfīya-til mutiwassiṭ(نحو)

استرآبادی ، حسن بن محمد، 645 - 717 ؟ قمری
estarābādī,hasan ebn-e mohammad (1248 - 1318)