شرح المقدمه الازهریه فی علم العربیه | š.-ul-muqaddamat-il-azharīyya fī ‘ilm-il-‘arabīyya(نحو)

ازهری ، خالد بن عبداالله، 838 - 905 قمری
azharī, xāled ebn-e ‘abd-ol-lāh (1435 - 1500)


شرح المقدمه الازهریه فی علم العربیه | š.-ul-muqaddamat-il-azharīyya fī ‘ilm-il-‘arabīyya(نحو)

ازهری ، خالد بن عبداالله، 838 - 905 قمری
azharī, xāled ebn-e ‘abd-ol-lāh (1435 - 1500)


الحواشی المفهمه فی شرح المقدمه = شرح المقدمه الجزریه = شرح منظومه الجزریه | al-ḥawāšī-yul mufahhama fī š.-il muqaddama = š.-ul(تجوید)

ابن جزری ، احمد بن محمد، 780 - 835 ؟ قمری
ebn-e jazarī, ahmad ebn-e mohammad (1379 - 1432)


الحواشی المفهمه فی شرح المقدمه = شرح المقدمه الجزریه = شرح منظومه الجزریه | al-ḥawāšī-yul mufahhama fī š.-il muqaddama = š.-ul(تجوید)

ابن جزری ، احمد بن محمد، 780 - 835 ؟ قمری
ebn-e jazarī, ahmad ebn-e mohammad (1379 - 1432)


اسرار العربیه | asrār-ul-‘arabīyya(نحو)شرح المقدمه | š.-ul-muqaddama(نحو)شرح المقدمه الجزریه | š.-ul-muqaddamat-il-jazarīyya(تجوید)شرح المقدمه الجزریه | š.-ol-moqaddamat-el-jazarīyya(تجوید)المقدمه الجزریه (ترجمه ) | al-moqaddamat-ol jazarīya (t.)(علوم قرآن)صمیم العربیه | ṣamīm-ul ‘arabīyya(صرف)

زمخشری ، محمود بن عمر، 467 - 538 قمری
zamaxšarī, mahmūd ebn-e ‘omar (1075 - 1144)