الطورنوج = شرح العوامل المائه = اعراب العوامل المائه | aṭ-ṭuwrnūj = š.-il ‘awāmil-il mi’a = i‘rāb-u ‘awāmil-il mi’a(نحو)الطورنوج = شرح العوامل المائه = اعراب العوامل المائه | aṭ-ṭuwrnūj = š.-il ‘awāmil-il mi’a = i‘rāb-u ‘awāmil-il mi’a(نحو)شرح العوامل المائه = شرح العوامل للجرجانی | š.-ul ‘awāmil-il mi’a = š.-ul ‘awāmil li-l-jurjānī(نحو)

کورانی ، ابراهیم بن حسن ، 1025 - 1101 قمری
kūrānī, ebrāhīm ebn-e hasan (1616 - 1690)


شرح العوامل المائه = شرح العوامل للجرجانی | š.-ul-‘awāmil mi’a = š.-ul-‘awāmil li-l-jurjānī(نحو)

فاضل هندی ، محمد بن حسن ، 1062 - 1137 قمری
fāzel-e hendī, mohammad ebn-e hasan (1652 - 1725)


شرح اعراب العوامل المائه = اعراب عوامل المائه | š.-u i‘rāb-il ‘awāmil-il mi’a = i‘rāb-u ‘awāmil-il mi’a(نحو)

حسینی استرآبادی ، زین العابدین بن محمد هاشم ، ق 11 قمری
hoseynī estarābādī, zayn-ol-‘ābedīn ebn-e mohammad hāšem (- 17c)


شرح العوامل المائه | š.-ul-‘awāmil-il-mi’a(نحو)شرح العوامل المائه | š.-ul-‘awāmil-il-mi’a(نحو)شرح العوامل المائه | š.-ul-‘awāmil-il-mi’a(نحو)شرح العوامل المائه | š.-ul-‘awāmil-il-mi’a(نحو)شرح العوامل المائه | š.-ul-‘awāmil-il-mi’a(نحو)