شرح الاوراد الفتحیه | š.-ol awrād-ol fathīyya(عرفان و تصوف)

جعفری ، محمد جعفر، ق 8 قمری
ja‘far-e afzal (- 14c)


خلاصه الاوراد | xolāsat-ol awrād(دعا، آداب و سنن)

برهان مسکین ، ق 10 قمری
borhān-e meskīn (- 16c)


الفتوحات المنطقیه الفتحیه | al-futūḥāt-ul manṭiqīya-tul fatḥīya(منطق)

کعبی ، فتح االله بن علوان ، 1053 - 1130 قمری
ka‘bī, fath-ol-lāh ebn-e ‘alvān (1644 - 1718)


کنز العباد فی شرح الاوراد | kanz-ol ‘ebād fī š.-el awrād(فقه)

غوری ، علی بن احمد، ق 9 قمری
qawrī, ‘alī ebn-e ahmad(- 15c)


حاشیه علی الفتحیه فی الاداب | ḥāšīyat-un ‘ala-l fatḥīya fi-l ādāb(منطق)

منقاری زاده ، یحیی بن عمر، 1018 - 1088 قمری
menqārī-zāde, yahyā ebn-e ‘omar (1610 - 1678)


شرح جواهر الایات = اوراد قرآنی = الادعیه و الاوراد | š.-e jawāher-ol āyāt = owrād-e qor’ānī = al-ad‘īyat-o va-l awrād(دعا)

اصفهانی ، محمد بن اسامه ، ق 7 قمری
esfahānī, mohammad ebn-e osāme (- 13c)


الربع المجیب = الفتحیه فی الاعمال الجیبیه = العمل بالربع المجیب (رساله فی ) | ar-rub‘-ul mujīb = al-fatḥīya fi-l a‘māl-il jaybīya = al- ‘amal bi-r-rub‘-il mujīb (r.-un fī)(هیئت)

سبط ماردینی ، محمد بن محمد، 826 - 907 قمری
sebt-e mārdīnī, mohammad ebn-e mohammad (1423 - 1502)


کبریت احمر = الاوراد الجامعه =کنز الاسرار = کنز الاسماء = سیر و سلوک | kebrīt-e ahmar = al-awrād-ol jāme‘a = kanz-ol asrār = kanz-ol asmā’ = seyr va solūk(سیر و سلوک)

مظفر علیشاه کرمانی ، محمد تقی بن محمد کاظم ، 1150 - 1215 قمری
mozaffar-‘alī-šāh-e kermānī, mohammad taqī ebn-e mohammad kāzem (1738 - 1801)


کبریت احمر = الاوراد الجامعه =کنز الاسرار = کنز الاسماء = سیر و سلوک | kebrīt-e ahmar = al-awrād-ol jāme‘a = kanz-ol asrār = kanz-ol asmā’ = seyr va solūk(سیر و سلوک)

مظفر علیشاه کرمانی ، محمد تقی بن محمد کاظم ، 1150 - 1215 قمری
mozaffar-‘alī-šāh-e kermānī, mohammad taqī ebn-e mohammad kāzem (1738 - 1801)


کبریت احمر = الاوراد الجامعه =کنز الاسرار = کنز الاسماء = سیر و سلوک | kebrīt-e ahmar = al-awrād-ol jāme‘a = kanz-ol asrār = kanz-ol asmā’ = seyr va solūk(سیر و سلوک)

مظفر علیشاه کرمانی ، محمد تقی بن محمد کاظم ، 1150 - 1215 قمری
mozaffar-‘alī-šāh-e kermānī, mohammad taqī ebn-e mohammad kāzem (1738 - 1801)