شرح اصطلاحات دیوان حافظ | š.-e estelāhāt-e d.-e hāfez(ادبیات)شرح اصطلاحات دیوان حافظ | š.-e estelāhāt-e d.-e hāfez(کلام و اعتقادات ، عرفان و تصوف)دیوان حافظ شیرازی | d.-e hāfez-e šīrāzī(شعر)

حافظ شیرازی ، شمس الدین محمد، - 792 قمری
hāfez-e šīrāzī, šams-od-dīn mohammad ( - 1390)


دیوان حافظ شیرازی | d.-e hāfez-e šīrāzī(شعر)

حافظ شیرازی ، شمس الدین محمد، - 792 قمری
hāfez-e šīrāzī, šams-od-dīn mohammad ( - 1390)


دیوان حافظ شیرازی | d.-e hāfez-e šīrāzī(شعر)

حافظ شیرازی ، شمس الدین محمد، - 792 قمری
hāfez-e šīrāzī, šams-od-dīn mohammad ( - 1390)


دیوان حافظ شیرازی | d.-e hāfez-e šīrāzī(شعر)

حافظ شیرازی ، شمس الدین محمد، - 792 قمری
hāfez-e šīrāzī, šams-od-dīn mohammad ( - 1390)


دیوان حافظ شیرازی | d.-e hāfez-e šīrāzī(شعر)

حافظ شیرازی ، شمس الدین محمد، - 792 قمری
hāfez-e šīrāzī, šams-od-dīn mohammad ( - 1390)


شرح دیوان حافظ | š.-e d.-e hāfez(ادبیات)فرهنگ اصطلاحات ادبی | farhang-e estelāhāt-e adabī(فرهنگ اصطلاحات)اصطلاحات صوفیان = اصطلاحات صوفیه | estelāhāt-e sūfīyān = estelāhāt-e sūfīye(عرفان و تصوف)

عبدالرزاق کاشی ، عبدالرزاق بن احمد، - 736 ؟ قمری
‘abd-or-razzāq-e kāšī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ahmad (- 1336)