سلوک العارفین = سیر و سلوک = عشق و محبت = شوقیه | solūk-ol ‘ārefīn = seyar va solūk = ‘ešq va mohabbat = šowqīye(سیر و سلوک)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


سیر و سلوک = ترجمه سیر و سلوک رشتی = دلیل ) | seyr va solūk (3) = t.ye seyr va solūk-e raštī = dalīl-ol- motahayyerīn(جلد 18 المتحیرین)

خسروشاهی ، حسین بن علی ، ق 13 قمری
xosrošāhī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 19c)


سیر و سلوک | seyr va solūk(سیر و سلوک)

ملکی تبریزی ، جواد بن شفیع ، - 1343 قمری
malekī tabrīzī, javād-e bn-e šafī‘ (- 1925)


سیر و سلوک | seyr va solūk(سیر و سلوک)سیر و سلوک | seyr va solūk(سیر و سلوک)سیر و سلوک | seyr va solūk(سیر و سلوک)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541- 1608)


مکاتیب = سیر و سلوک | makātīb = seyar va solūk(سیر و سلوک)

بیدآبادی ، محمد بن محمد رفیع ، - 1197 قمری
bīd-ābādī, mohammad ebn-e mohammad rafī‘(- 1783)


سیر و سلوک | seyr va solūk(سیر و سلوک)

کرمانی ، محمد بن محمد کریم ، 1263 - 1324 قمری
kermānī, mohammad ebn-e mohammad karīm (1847 - 1906)


مکاتیب = سیر و سلوک | makātīb = seyar va solūk(سیر و سلوک)

بیدآبادی ، محمد بن محمد رفیع ، - 1197 قمری
bīd-ābādī, mohammad ebn-e mohammad rafī‘(- 1783)


سیر و سلوک = تحفه الملوک فی السیر و السلوک = چهل منزل خلوص = منازل چهل گانه | seyr va solūk = tohfat-ol-molūk fe-s sayr-e va-s solūk = čehel manzel-e xolūs = manāzel-e čehel gāna(سیر و سلوک)

؟ بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)