سیر حکمت در اروپا | seyr-e hekmat dar orūpā(فلسفه)

فروغی ، محمد علی ، 1254 - 1321 شمسی
forūqī, mohammad ‘alī (1875 - 1942)


تاریخ معاصر اروپا | tārīx-e mo‘āser-e orūpā(تاریخ جهان)تاریخ اروپا و روسیه | tārīx-e orūpā va rūsīye(تاریخ)تاریخ تمدن جدید اروپا و ایران | tārīx-e tamaddon-e jadīd-e orūpā va īrān(تاریخ)تاریخ اروپا | tārīx-e orūpā(تاریخ)حکمت حیوان | hekmat-e heyvān(طب)حکمت و غیره | hekmat va qeyre(پاسخ پرسشها)اصول حکمت طبیعی | osūl-e hekmat-e tabī‘ī(طبیعیات)حکمت میزانیه | hekmat-e mīzānīye(فهرست ، فلسفه)

زنوزی ، علی بن عبداالله، 1234 - 1307 قمری
zonūzī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh (1819 - 1890)


رومئو و ژولیت | rome’o va žūlīyet(داستان)

حکمت ، علی اصغر، 1271 - 1359 شمسی
hekmat, ‘alī asqar (1892 - 1980)