سی فصل = اجوبه مسائل میرزامحمد باقر اصفهانی | /(کلام و اعتقادات / فارسی)سی فصل = اجوبه مسائل میرزامحمد باقر اصفهانی | /(کلام و اعتقادات / فارسی)سی فصل = اجوبه مسائل میرزامحمد باقر اصفهانی | /(کلام و اعتقادات / فارسی)سی فصل = اجوبه مسائل میرزامحمد باقر اصفهانی | /(کلام و اعتقادات / فارسی)اجوبه مسائل فقهیه = اجوبه مسائل شتی | ajwibat-u masā’il-in fiqhīyya = ajwibat-u masā’il-in šattā(فقه ،پاسخ پر سش ها)

بحرانی ، سلیمان بن عبداالله، 1075؟ - 1121 قمری
bahrānī, soleymān-e-bn-e ‘abd-ol-lāh (1665 - 1710)


اجوبه مسائل فقهیه | ajwibat-u masā’il-in fiqhīyya(پاسخ پرسش ها)

فتونی اصفهانی ، ابوالحسن بن محمد طاهر، - 1138 قمری
fotūnī esfahānī, ab-ol-hasan ebn-e mohammad tāher ( - 1726)


اجوبه المسائل شمسای گیلانی = اجوبه مسائل الجیلانی = اسئله و اجوبه | ajwibat-ul masā’il-i šamsāy-e gilānī = ajwibat-u masā’il-il jīlānī = as’ila wa ajwiba(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


اجوبه مسائل مجدالدین الشوشتری | ajwibat-u masā’il-i majd-id-dīn aš-šūštarī(پاسخ پر سش ها)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


اجوبه مسائل ملا فتحعلی خان = اجوبه اسوله الملا فتحعلی = الاجتهادات الظنیه | ajwibat-u masā’il-i mullā fatḥ-‘alī xān(پاسخ پر سش ها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zeyn-od-dīn (1753 - 1826)


اجوبه المسائل العویصه = اجوبه مسائل الکاشانی | ajwibat-ul masā’il-il ‘awīṣa = ajwibat-u masā’il-il kāšānī(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)