سلسله الذهب | selselat-oz zahab(شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)


سلسله الذهب | selselat-oz zahab(شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)


سلسله الذهب | selselat-oz zahab(شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)


حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات = سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات | haqīqat va keyfīyat-e selsele-ye mowjūdāt va tasalsol-e asbāb va mosabbebāt(فلسفه)

؟ ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات = سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات | haqīqat va keyfīyat-e selsele-ye mowjūdāt va tasalsol-e asbāb va mosabbebāt(فلسفه)

؟ ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


سلسله نامه | selsele-nāme(شعر)

مجنون مراغی ، رضا قلی میرزا بن ملک قاسم ، ق 14 قمری
majnūn-e marāqī, rezā qolī mīrzā ebn-e malek qāsem (- 20c)


سلسله الابریز و الاکسیر العزیز | silsilat-ul ibrīz wa iksīr-ul ‘azīz(حدیث)

علی بن شرف الدین یحیی ، - 978 قمری
‘alī ebn-e šaraf-od-dīn yahyā (- 1571)


القول الوجیز فی شرح احادیث سلسله الابریز | al-qawl-ul wajīz fī š.-i ahādīs-e silsila-il ibrīz(شرح حدیث)

علی بن شرف الدین یحیی ، - 978 قمری
‘alī ebn-e šaraf-od-dīn yahyā(- 1571)


اطواق الذهب | aṭwāq-uḏ ḏahab(اخلاق)

زمخشری ، محمود بن عمر، 467 - 538 قمری
zamaxšarī, mahmūd ebn-e ‘omar (1075-1144)


اطواق الذهب | aṭwāq-uḏ ḏahab(اخلاق)

زمخشری ، محمود بن عمر، 467 - 538 قمری
zamaxšarī, mahmūd ebn-e ‘omar (1075-1144)