ریاض السیاحه | rīyāz-os sīyāha(سفرنامه)

شیروانی ، زین العابدین بن اسکندر، 1194؟ - 1253؟ قمری
Šīrvānī, zayn-ol-‘ābedīn ebn-e eskandar (1780 - 1838)


سفرنامه ایران و آسیای میانه | safar-nāme-ye īrān va āsīyā-ye mīyāna(سفرنامه)تحفه العراقین | tohfat-ol ‘erāqayn(شعر، سفرنامه)

خاقانی ، بدیل بن علی ، 520 - 595 ؟ قمری
xāqānī, badīl ebn-e ‘alī (1127-1199)


خاطرات روزانه | xāterāt-e rūzāne(سفرنامه)سفر حج | safar-e hajj(سفرنامه)سفرنامه | safar-nāme(سفرنامه)سفرنامه آذربایجان | safar-nāme-ye āzarbāyjān(تاریخ)

محمد حسن میرزا مهندس ، ق 13 قمری
mohammad hasan mīrzā mohandes (- 19c)


سفرنامه جناب معاون عربستان | safar-nāme-ye jenāb-e mo‘āven ‘arabestān(سفرنامه)سفرنامه دو برادر = شرح مسافرت روزانه | safar-nāme-ye do barādar = š.-e mosāferat-e rūzāna(سفرنامه)

میراسکندری ، عبداالله، ق 14 قمری
mīr-eskandarī, ‘abd-ol-lāh (- 20c)


سفرنامه مکه = سفرنامه حج | safar-nāme-ye makke = safar-nāme-ye hajj(سفرنامه)

قیری شیرازی ، محمد بن اسماعیل ، ق 13 قمری
qīrī šīrāzī, mohammad ebn-e esmā‘īl (- 19c)