سعاده الامامیه | sa‘ādat-ol emāmīya(حدیث)

حسینی عریضی ، علی بن محمد، ق 11 قمری
hoseynī ‘arīzī, ‘alī ebn-e mohammad (- 17c)


کشف المحجه لثمره المهجه = اسعاد ثمره الفواد علی سعاده الدنیا و المعاد | kašf-ul maḥajja li-ṯamarat-il muhajja = as‘ād-u ṯamarat-il fu’ād ‘alā sa‘ādat-id dunyā wa-l ma‘ād(عرفان و تصوف ، اخلاق)

ابن طاوس ، علی بن موسی ، 589 - 664 قمری
ebn-e tāvūs, ‘alī ebn-e mūsā (1194 - 1266)


کشف المحجه لثمره المهجه = اسعاد ثمره الفواد علی سعاده الدنیا و المعاد | kašf-ul maḥajja li-ṯamarat-il muhajja = as‘ād-u ṯamarat-il fu’ād ‘alā sa‘ādat-id dunyā wa-l ma‘ād(عرفان و تصوف ، اخلاق)

ابن طاوس ، علی بن موسی ، 589 - 664 قمری
ebn-e tāvūs, ‘alī ebn-e mūsā (1194 - 1266)


شرح اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه | š.-ul-lum‘at-id-dimašqīyya fī fiqh-il-imāmīyya(فقه)الرساله الامامیه (ترجمه ) | ar-r.-ul imāmīya (t.)(پیشگویی)

علی بن الناصر
‘alī ebn-en-nāser


ارشاد = جامع المسائل فی فقه الامامیه | moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad ( - 1585)(فقه)شرح تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه | š.-u taḥrīr-il aḥkām-iš šar‘īyya ‘alā maḏhab-il imāmīyya(فقه)الاقطاب الفقهیه علی مذهب الامامیه | al-aqṭāb-ul fiqhīya ‘alā maḏhab-il imāmīya(فقه)

ابن ابی جمهور، محمد بن علی ، 838؟ - 906 ؟ قمری
ebn-e abī-jomhūr, mohammad ebn-e ‘alī (1435-1501)


شرح نقل حاوی الشافعیه الی فتاوی الامامیه | š.-u naql-i ḥāw-iš-šāfi‘īya ilā fatāw-al-imāmīyya(فقه)

حسینی ، محمد بن عبدالمطلب ، ق 9 قمری
hoseynī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-motalleb (- 15c)


شرح نقل حاوی الشافعیه الی فتاوی الامامیه | š.-u naql-i ḥāw-iš-šāfi‘īya ilā fatāw-al-imāmīyya(فقه)

حسینی ، محمد بن عبدالمطلب ، ق 9 قمری
hoseynī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-motalleb (- 15c)