سرور الشیعه | sorūr-oš šī‘a(فضایل و مناقب)

حسینی ، محمد صالح بن عبدالفتاح ، ق 13 قمری
hoseynī, mohammad sāleh ebn-e ‘abd-ol-fattāh (- 19c)


سرور الشیعه | sorūr-oš šī‘a(فضایل و مناقب)

مجلسی ، محمد تقی بن محمد باقر، ق 12 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e mohammad bāqer(-18c)


سرور الشیعه | sorūr-oš šī‘a(فضایل و مناقب)

مجلسی ، محمد تقی بن محمد باقر، ق 12 قمری
majlesī, mohammad taqī ebn-e mohammad bāqer (- 18c)


سرور الخاطر (ترجمه ) | sorūr-ol xāter (t.)(فقه)

واعظ تبریزی ، محمد علی ، ق 13 قمری
vā‘ez-e tabrīzī، mohammad ‘alī (- 19c)


سرور المجاورین = مختار نامه | sorūr-ol mojāverīn = moxtār-nāme(داستان)

شیرازی ، رضا علی بن عبدالغفور، ق 13 قمری
Šīrāzī, rezā ‘alī ebn-e ‘abd-ol-qafūr (- 19c)


تحریر وسائل الشیعه و تحبیر مسائل الشریعه = شرح وسائل الشیعه | taḥrīr-u wasā’il-iš šī‘a wa taḥbīr-u masā’il-iš šarī‘a = š.-u wasā’il-iš šī‘a(شرح حدیث)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624-1693)


تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه = وسائل الشیعه | tafsīl-u wasā’il-iš šī‘a ilā taḥṣīl-i masā’il-iš šarī‘a = wasā’il-uš šī‘a(حدیث)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)


تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه = وسائل الشیعه | tafsīl-u wasā’il-iš šī‘a ilā taḥṣīl-i masā’il-iš šarī‘a = wasā’il-uš šī‘a(حدیث)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)


تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه = وسائل الشیعه | tafsīl-u wasā’il-iš šī‘a ilā taḥṣīl-i masā’il-iš šarī‘a = wasā’il-uš šī‘a(حدیث)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)


تحریر وسائل الشیعه و تحبیر مسائل الشریعه = شرح وسائل الشیعه | taḥrīr-u wasā’il-iš šī‘a wa taḥbīr-u masā’il-iš šarī‘a = š.-u wasā’il-iš šī‘a(شرح حدیث)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624-1693)