سرمایه ایمان | sarmāye-ye īmān(کلام و اعتقادات)

لاهیجی ، عبدالرزاق بن علی ، - 1071 ؟ قمری
lāhījī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ‘alī (- 1661)


سرمایه ایمان | sarmāye-ye īmān(کلام و اعتقادات)

لاهیجی ، عبدالرزاق بن علی ، - 1071 ؟ قمری
lāhījī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ‘alī (- 1661)


سرمایه ایمان | sarmāye-ye īmān(کلام و اعتقادات)

لاهیجی ، عبدالرزاق بن علی ، - 1071 ؟ قمری
lāhījī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ‘alī (- 1661)


سرمایه ایمان | sarmāye-ye īmān(کلام و اعتقادات)

لاهیجی ، عبدالرزاق بن علی ، - 1071 ؟ قمری
lāhījī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ‘alī (- 1661)


سرمایه ایمان | sarmāye-ye īmān(کلام و اعتقادات)

علایی ، عبدالمطلب بن غیاث الدین محمد، ق 11 قمری
‘alāyī, ‘abd-ol-motalleb ebn-e qīyās-od-dīn mohammad (- 17c)


سرمایه دانش و مفتاح بینش | sarmāye-ye dāneš va meftāh-e bīneš(لغت)

خوئی ، مصطفی بن محمد، ق 13 قمری
xū’ī, mostafā ben mohammad (- 19c)


معنی اسلام و ایمان (رساله در) | ma‘nī-ye eslām va īmān (r. dar)()

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


ایمان عطائی | īmān-e ‘atā’ī(کلام و اعتقادات)

قمی ، محمد طاهر بن محمد حسین ، - 1098 قمری
qomī, mohammad tāher ebn-e mohammad hoseyn (- 1687)


المدرسه الموقوفه التی لا نعلم ایمان واقفها (رساله فی حکم ) | al-madrisat-ul mawqūfat-il latī lā na‘lam īmān-a wāqif- i-hā (r.-un fī ḥukm)(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


المدرسه الموقوفه التی لا نعلم ایمان واقفها (رساله فی حکم ) | al-madrisat-ul mawqūfat-il latī lā na‘lam īmān-a wāqif- i-hā (r.-un fī ḥukm)(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)