ساقی نامه | sāqī-nāme(شعر)

رضی الدین ارتیمانی ، ق 11 قمری
razī-od-dīn ārtīmānī (- 17c)


دیوان ساقی خویی | d.-e sāqī-ye xū’ī(شعر)

ساقی خوئی ، ق 13 قمری
sāqī xū’ī ( - 19c)


ساقی نامه | sāqī-nāme(شعر)

ظهوری ترشیزی ، نورالدین محمد، - 1026 ؟ قمری
zohūrī toršīzī, nūr-od-dīn mohammad (- 1617)


ساقی نامه | sāqī-nāme(شعر)

ظهوری ترشیزی ، نورالدین محمد، - 1026 ؟ قمری
zohūrī toršīzī, nūr-od-dīn mohammad (- 1617)


ساقی نامه | sāqī-nāme(شعر)

محمد حسین میرزا امیر آخور، ق 13 قمری
mohammad hoseyn mīrzā amīr āxor (- 19c)


بصیرت نامه = عبرت نامه = نصرت نامه | basīrat-nāme = ‘ebrat-nāme = nosrat-nāme(سفرنامه)

مفتون دنبلی ، عبدالرزاق بن نجفقلی ،1176 - 1243قمری
maftūn-e donbalī, ‘abd-or-razzāq ebn-e najaf-qolī (1763-1828)


آفرینش حضرت محمد (ص ) = مولود نامه پیامبر (ص ) = آفرینش نامه = نور نامه = مولود نامه | āfarīneš-e hazrat-e mohammad = mowlūd-nāme-ye payāmbar = āfarīneš-nāme = nūr-nāme = mowlūd- nāme(تاریخ پیامبراکرم (ص ))فرخ نامه جمالی = فرح نامه (منتخب ) | farrox nāme-ye jamālī = farah nāme (mn.)(چند دانشی)نامه ها | nāme-hā(نامه نگاری ، اسناد)

طهماسب صفوی اول ، شاه ایران ، 919 - 984 قمری
tahmāsb-e safavī-ye avval, šāh-e īrān (1514 - 1577)


نامه ها | nāme-hā(نامه نگاری)

نیریزی ، قطب الدین محمد، 1100 - 1173 قمری
neyrīzī, qotb-od-dīn mohammad (1689 - 1760)