زکات | zakāt(فقه)

قمی ، محمد طاهر بن محمد حسین ، - 1098 قمری
qomī, mohammad tāher ebn-e mohammad hoseyn (- 1687)


زکات | zakāt(فقه)زکات و خمس | zakāt va xoms(فقه)زکاتیه | zakātīye(فقه)

موسوی اصفهانی ، جعفر بن حسین ، 1090 - 1158 قمری
mūsavī esfahānī, ja‘far ebn-e hoseyn (1679 - 1745)


توزک تیموری = تزوک تیموری = تیمورنامه = تزوکات = نصایح الملوک = تدابیر الملوک = توزکات تیموری = ملفوظات امیر تیمور = ملفوظات صاحبقران | tūzok-e teymūrī = tozūk-e teymūrī = teymūr-nāme = tozūkāt(تاریخ جهان)

تیمور گورکان ، 736 - 807 قمری
teymūr gūrkān (1336 - 1405)


زکات و خمس (رساله در ...) | zakāt va xoms (r. dar ...)(فقه)

خاتون آبادی ، محمد حسین بن صالح ، - 1151 قمری
xātūn-ābādī, mohammad hoseyn ebn-e sāleh (- 1739)


زکات | zakāt(فقه)

قمی ، محمد طاهر بن محمد حسین ، - 1098 قمری
qomī, mohammad tāher ebn-e mohammad hoseyn (- 1687)


زکات | zakāt(فقه)

حسینی میبدی ، علی بن محمد علی ، - 1313 قمری
hoseynī meybodī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (- 1896)


زکات | zakāt(فقه)زکاتیه = زکات | zakātīye = zakāt(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)