زواج الامه بعبد ثم ملکه | ziwāj-ul ama bi-‘abd-in ṯumma malikah(اصول فقه)

صافی گلپایگانی ، ابو القاسم بن عباس ، ق 14 قمری
sāfī golpāygānī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abbās (- 20c)


زواج ابی العاص بن الربیع بزینب بنت رسول االله (ص ) | ziwāj-u ab-il-‘āṣ-ibn-ir rabī‘ bi-ziynab bint-i rasūl-il- lāh(حدیث)

جماعیلی ، عبدالغنی بن عبدالواحد، 541 - 600 قمری
jamā‘īlī، ‘abd-ol-qanī ebn-e ‘abd-ol-vāhed (1147 - 1204)


هدایه الامه | hedāyat-ol omma(گوناگون)

اسدی حبیبی ، نظر علی بن ابوالحسن ، ق 14 قمری
asadī habībī, nazar ‘alī ebn-e ab-ol-hasan(- 20c)


فیما ورد فی صدر هذه الامه | fīmā warad-a fī ṣadar-i hāḏihi-l umma(کلام و اعتقادات)

شیروانی ، حیدر علی بن محمد، ق 12 قمری
Šīrvānī, heydar ‘alī ebn-e mohammad (- 18c)


سراج الظلمه و الرحمه لهذه الامه | sirāj-uẓ-ẓulmat-i wa-r-raḥma li hāḏih-il-umma(کیمیا)

؟ برمکی ، یحیی بن ابی بکر، ق 2 قمری
barmakī, yahyā ebn-e abī bakr (- 8c)


سراج الظلمه و الرحمه لهذه الامه | sirāj-uẓ-ẓulmat-i wa-r-raḥma li hāḏih-il-umma(کیمیا)

؟ برمکی ، یحیی بن ابی بکر، ق 2 قمری
barmakī, yahyā ebn-e abī bakr (- 8c)


انوار الهدایه و سراج الامه | anwār-ul hidāya wa sirāj-ul umma(حدیث)

کثنوی ، محمد حسن بن علی ، - 1297 قمری
kasnavī, mohammad hasan ebn-e ‘alī (- 1880)


الکشف عن مجاوزه هذه الامه الالف | al-kašf ‘an mujāwizat-i hā۶ihi-l umma allaf(تاریخ)

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446 - 1506)


الوازعه لصالح الامه عن الاعتراض علی الائمه | al-wāzi‘a li-ṣāliḥ-il umma ‘an-il i‘tirāḍ ‘ala-l a’imma(کلام و اعتقادات)

موید، یحیی بن حمزه ، 669 - 749 ؟ قمری
mo’ayyed, yahyā ebn-e hamze (1271 - 1349)


سیف الامه و برهان المله | sayf-ol-omma va borhān-ol-mella(کلام و اعتقادات)

نراقی ، احمد بن محمد مهدی ، 1185؟ - 1245 ؟ قمری
narāqī, ahmad ebn-e mohammad mahdī (1772 - 1830)