زندگانی امیرالمومنین (ع ) | zendegānī-ye amīr-al-mo’menīn(تاریخ معصومین)الاربعون حدیثا عن الاربعین فی فضائل امیرالمومنین (ع ) = الاربعین عن الاربعین فی فضائل امیرالمومنین (ع ) | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā ‘an-il arba‘īn fī faḍā’il-i amīr-il- mu’minīn(حدیث)

مفید نیشابوری ، عبدالرحمن بن احمد، ق 5 قمری
mofīd-e neyšābūrī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad ( - 11c)


شرح ادعیه وارده از امیرالمومنین | š.-e ad‘īye-ye vāreda az amīr-ol-m’menīn(شرح دعا)شرح وصیت امیرالمومنین به فرزندش حسن بن علی (ع ) | š.-e vasīyyat-e amīr-al-mo’menīn be farzandaš hasan ebn-e ‘alī(اخلاق)قضایا امیرالمومنین علیه السلام | qaḍāyā amīr-il-mu’minīn ‘alayh-is salām(تاریخ معصومین)ترتیب دیوان امیرالمومنین علیه السلام | tartīb-e dīvan-e amīr-al-mo’menīn ‘alay-he-s-salām(شعر)فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام | fazā’el-u amīr-il-mu’minīn ‘ala ‘alayh-is salām(فضایل و مناقب)فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام | faḍā’il-u amīr-il-mu’minīn ‘alī ‘alayh-is-salām(فضایل و مناقب)فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام | faḍā’il-u amīr-il-mu’minīn ‘alī ‘alayh-is-salām(فضایل و مناقب)المعقبین من ولد الامام امیرالمومنین علی (ع ) | al-mu‘aqqabīn min wuld-ul imām amīr-il-mu’minīn ‘alī(انساب)

یحیی بن حسن
yahyā ebn-e hasan