زبور العارفین و براق العاشقین | zabūr-ul ‘ārifīn wa burāq-ul ‘āšiqīn(عرفان و تصوف ، دعا)

قمی ، علیقلی بن قره چغای ، 1020؟ق 11 قمری
qomī, ‘alī-qolī ebn-e qara čoqāy (1612 - 17c)


المزامیر = زبور داوود | al-mazāmīr = zabūr-u dāwūd(کتاب آسمانی)

داوود پیامبر
dāvūd-e payāmbar

ﺯﺑﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﻣﺰﺍﻣﻴﺮ« ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻭ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﭘﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﺍﻭﺩ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ (ﻋﻠﻲ ﻧﺒﻴﻨﺎ

المزامیر = زبور داوود | al-mazāmīr = zabūr-u dāwūd(کتاب آسمانی)

داوود پیامبر
dāvūd-e payāmbar

ﺯﺑﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﻣﺰﺍﻣﻴﺮ« ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻭ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﭘﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺩﺍﻭﺩ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ (ﻋﻠﻲ ﻧﺒﻴﻨﺎ

تحفه العاشقین | tohfat-ol ‘āšeqīn(طب)

بکر شاهی ، نورالدین محمد
bakr šāhī, nūr-od-dīn mohammad


سراج العاشقین | serāj-ol ‘āšeqīn(تاریخ معصومین)

کاشانی ، محمد کاظم بن ابی الحسن
kāšānī, mohammad kāzem ebn-e ab-el-hasan


مصباح العاشقین | mesbāh-ol ‘āšeqīn(تفسیر)

محمود بن ابراهیم ، ق 8 قمری
mahmūd ebn-e ebrāhīm (- 14c)

ﺷﺮﺡ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻮﺭﻩ ﺿﺤﻲ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ.

مرآت العاشقین | mer’āt-ol ‘āšeqīn(شعر)

مجنون مراغی ، رضا قلی میرزا بن ملک قاسم ، ق 14 قمری
majnūn-e marāqī, rezā qolī mīrzā ebn-e malek qāsem (- 20c)


برهان العاشقین = چهار برادران | borhān-ol ‘āšeqīn = čahār barādar(عرفان و تصوف)

گیسودراز، محمد بن یوسف ، 721 - 826 ؟ قمری
gīsūderāz, mohammad ebn-e yūsof (1322-1423)


فوائد العاشقین = خیالات العشاق = عشقیه | favā’ed-ol ‘āšeqīn = xīyālāt-ol ‘oššāq = ‘ešqīye(عرفان و تصوف)

ناگوری ، محمد بن محمود، - 643 ؟ قمری
nagūrī, mohammad ebn-e mahmūd (- 1246)


مناسک العاشقین | manāsek-ol ‘āšeqīn(عرفان و تصوف ، شعر)

؟میرزا بابا شیرازی ، ابوالقاسم بن عبدالنبی ، 1212؟ - 1286 قمری
mīrzā bābā šīrāzī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abd-on-nabī (1798 - 1870)