زبده الذخائر فی استخراج الضمائر | zobdat-oz zaxā’er fī estexrāj-ez zamā’er(رمل)

منجم ، حیدر بن محمد
monajjem, heydar ebn-e mohammad


استخراج جیب = استخراج جیب واحده باعمال الموسسه علی قواعد الهندسیه و الحسابیه | istixrāj-u jayb = istixrāj-u jayb-in wāḥida bi-a‘māl-il mu’assisa ‘alā qawā‘id-il hindisīya wa-a ḥisābīya(ریاضیات)

قاضی زاده رومی ، موسی بن محمود، - 815 قمری
qāzī-zāde rūmī, mūsā ebn-e mahmūd (- 1413)


منتخب الذخائر | mn.-oz zaxā’er(فقه)

رشتی ، علی بن محمد، ق 13 قمری
raštī, ‘alī ebn-e mohammad(- 19c)


استخراج شوون | estexrāj-e šo’ūn(پیشگویی)استخراج غایت تعدیل قمر | estexrāj-e qāyat-e ta‘dīl-e qamar(هیئت)استخراج تقویم و تعدیل شمس | estexrāj-e taqvīm va ta‘dīl-e šams(هیئت)عمده الوصول الی زبده الاصول = شرح زبده الاصول | ‘umdat-ul wuṣūl ilā zubdat-il uṣūl = š.-u zubdat-il uṣūl(اصول فقه)

حرفوشی ، محمد بن علی ، - 1059 قمری
harfūšī, mohammad ebn-e ‘alī (- 1649)


قواعد الجفر = استخراج اسماء یومیه | qavā‘ed-ol jafr = estexrāj-e asmā’-e yowmīye(جفر)

احجائی ، محتشم
ehjā’ī, mohtašam


تاریخ البحرین و تراجم اعلامه = الذخائر فی جغرافیا البنادر و الجزائر | tārīx-ul baḥrayn wa tarājim-u a‘lām-ih(جغرافیا، تراجم)

آل عصفور، محمد علی بن محمد نقی ، 1289 - 1350 قمری
āl-e ‘osfūr, mohammad ‘alī ebn-e mohammad naqī (1872-1932)


هادیه قطب شاهی در استخراج آیات الهی | hādīya-ye qotb-e šāhī dar estexrāj-e āyāt-i elāhī(فهرست)

کربلائی ، محمد علی ، ق 12 قمری
karbalāī, mohammad ‘alī(- 18c)