زبده التصانیف | zobdat-ot tasānīf(کلام و اعتقادات ، فقه)

خوانساری ، حیدر بن محمد، - 1050 ؟ قمری
xānsārī, heydar ebn-e mohammad (- 1641)


زبده التصانیف | zobdat-ot tasānīf(کلام و اعتقادات ، فقه)

خوانساری ، حیدر بن محمد، - 1050 ؟ قمری
xānsārī, heydar ebn-e mohammad (- 1641)


زبده التصانیف | zobdat-ot tasānīf(کلام و اعتقادات ، فقه)

خوانساری ، حیدر بن محمد، - 1050 ؟ قمری
xānsārī, heydar ebn-e mohammad (- 1641)


زبده التصانیف | zobdat-ot tasānīf(کلام و اعتقادات ، فقه)

خوانساری ، حیدر بن محمد، - 1050 ؟ قمری
xānsārī, heydar ebn-e mohammad (- 1641)


زبده التصانیف | zobdat-ot tasānīf(کلام و اعتقادات ، فقه)

خوانساری ، حیدر بن محمد، - 1050 ؟ قمری
xānsārī, heydar ebn-e mohammad (- 1641)


زبده التصانیف | zobdat-ot tasānīf(کلام و اعتقادات ، فقه)

خوانساری ، حیدر بن محمد، - 1050 ؟ قمری
xānsārī, heydar ebn-e mohammad (- 1641)


الرمل = اسرار رمل = زبده التصانیف | ar-raml = asrār-e raml = zobdat-ot-tasānīf(رمل)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad ( - 1550)


عمده الوصول الی زبده الاصول = شرح زبده الاصول | ‘umdat-ul wuṣūl ilā zubdat-il uṣūl = š.-u zubdat-il uṣūl(اصول فقه)

حرفوشی ، محمد بن علی ، - 1059 قمری
harfūšī, mohammad ebn-e ‘alī (- 1649)


زلفه التصانیف و تحفه التالیف | zulfat-ut taṣānīf wa tuḥfat-ut ta’ālīf(شعر)

آنسی ، محمد بن عبداالله، - 1043 قمری
ānesī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 1634)


فرزند نامه = ولدنامه = خلاصه التصانیف = ایها الولد | farzand-nāme = valad-nāme = xolāsat-ot tasānīf = ayyoha-l valad(اخلاق)

غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazzālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)