حاشیه زبده البیان | ḥāšīyat-u zubdat-il bayān(فقه القرآن)

ملامحمد رفیع ، ق 10 قمری
mollā-mohammad rafī‘ ( - 16c)


زبده البیان فی شرح قصص القرآن | zubdat-ul-bayān fī š.-i qiṣaṣ-il-qur‘ān(تفسیر)

طبسی ، محمد بن محمود، ق 11 قمری
tabasī, mohammad ebn-e mahmūd (- 17c)


زبده البیان فی براهین احکام القرآن = آیات الاحکام | zubdat-ul-bayān fī barāhīn-i ahkām-il-qur‘ān = āyāt-ul- aḥkām(فقه ، تفسیر)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


زبده البیان فی براهین احکام القرآن = آیات الاحکام | zubdat-ul-bayān fī barāhīn-i ahkām-il-qur‘ān = āyāt-ul- aḥkām(فقه ، تفسیر)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


زبده البیان فی براهین احکام القرآن = آیات الاحکام | zubdat-ul-bayān fī barāhīn-i ahkām-il-qur‘ān = āyāt-ul- aḥkām(فقه ، تفسیر)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


زبده البیان فی براهین احکام القرآن = آیات الاحکام | zubdat-ul-bayān fī barāhīn-i ahkām-il-qur‘ān = āyāt-ul- aḥkām(فقه ، تفسیر)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


زبده البیان فی براهین احکام القرآن = آیات الاحکام | zubdat-ul-bayān fī barāhīn-i ahkām-il-qur‘ān = āyāt-ul- aḥkām(فقه ، تفسیر)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


زبده البیان فی براهین احکام القرآن = آیات الاحکام | zubdat-ul-bayān fī barāhīn-i ahkām-il-qur‘ān = āyāt-ul- aḥkām(فقه ، تفسیر)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


زبده البیان فی براهین احکام القرآن = آیات الاحکام | zubdat-ul-bayān fī barāhīn-i ahkām-il-qur‘ān = āyāt-ul- aḥkām(فقه ، تفسیر)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


اعجاز البیان فی کشف بعض اسرار ام القرآن = اعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن | i‘jāz-ul-bayān fī kašf-i ba‘ḍ-i asrār-i ’umm-ul-qur‘ān = i‘jāz-ul-bayān fī tafsīr-i umm-ul-qur‘ān(تفسیر)

صدرالدین قونیوی ، محمد بن اسحاق ، 607 - 673 قمری
sadr-od-dīn qūnīyavī, mohammad ebn-e eshāq (1211- 1275)