زادالنجاه | zād-on-najāt(اخلاق)

قزوینی ، صفی بن ولی ، ق 11 قمری
qazvīnī, safī ebn-e valī (- 17c)