زاد المسافرین = هشت بهشت = زاد السالکین = گنج رایگان | zād-ol-mosāferīn = hašt behešt = zād-os-sālekīn = ganj-e rāygān hoseynī heravī, amīr hoseyn ebn-e amīr ‘ālam (1273 - 14c)(عرفان و تصوف ، شعر)زاد السالک = آداب السلوک = زاد السالکین = سلوک = آداب السالکین = سلوکیه = منازل السالکین | zād-os sālek = ādāb-os solūk = zād-os sālekīn = solūk = ādāb-os sālekīn = solūkīye = manāzel-os sālekīn(عرفان و تصوف)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


زاد السالک = آداب السلوک = زاد السالکین = سلوک = آداب السالکین = سلوکیه = منازل السالکین | zād-os sālek = ādāb-os solūk = zād-os sālekīn = solūk = ādāb-os sālekīn = solūkīye = manāzel-os sālekīn(عرفان و تصوف)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


زاد السالک = آداب السلوک = زاد السالکین = سلوک = آداب السالکین = سلوکیه = منازل السالکین | zād-os sālek = ādāb-os solūk = zād-os sālekīn = solūk = ādāb-os sālekīn = solūkīye = manāzel-os sālekīn(عرفان و تصوف)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


هشت بهشت | hašt behešt(تجوید)مقدمه بهشت | moqaddame-ye behešt(کلام و اعتقادات)تحفه المسافرین | tuḥfat-ul musāfirīn(آداب و سنن)زاد المسافرین | zād-ol mosāferīn(آداب و سنن)

شریف شیرازی ، احمد، ق 12 قمری
šarīf šīrāzī, ahmad (- 18c)


هشت بهشت | hašt behešt(اخلاق)

واعظ تبریزی ، محمد باقر، ق 11 قمری
vā‘ez-e tabrīzī, mohammad bāqer(- 17c)


زاد المسافرین = تدبیر مسافر | zād-ol mosāferīn = tadbir-e mosāfer(طب)

شریف ، محمد مهدی بن علی نقی ، ق 12 قمری
Šarīf, mohammad mahdī ebn-e ‘alī naqī (- 18c)