زاد المسافرین = تدبیر مسافر | zād-ol mosāferīn = tadbir-e mosāfer(طب)

شریف ، محمد مهدی بن علی نقی ، ق 12 قمری
Šarīf, mohammad mahdī ebn-e ‘alī naqī (- 18c)


زاد المسافرین = تدبیر مسافر | zād-ol mosāferīn = tadbir-e mosāfer(طب)

شریف ، محمد مهدی بن علی نقی ، ق 12 قمری
Šarīf, mohammad mahdī ebn-e ‘alī naqī (- 18c)


زاد المسافرین = تدبیر مسافر | zād-ol mosāferīn = tadbir-e mosāfer(طب)

شریف ، محمد مهدی بن علی نقی ، ق 12 قمری
Šarīf, mohammad mahdī ebn-e ‘alī naqī (- 18c)


احکام نماز و روزه مسافر | ahkām-e namāz va rūze-ye mosāfer(فقه)



تحفه المسافرین | tuḥfat-ul musāfirīn(آداب و سنن)



زاد المسافرین | zād-ol mosāferīn(آداب و سنن)

شریف شیرازی ، احمد، ق 12 قمری
šarīf šīrāzī, ahmad (- 18c)


تذکره المسافرین | tazkerat-ol mosāferīn(سفرنامه)

سبزواری ، محمد ابراهیم بن عبدالوهاب ، ق 14 قمری
sabzevārī, mohammad ebrāhīm ebn-e ‘abd-ol-vahhāb (- 20c)


تدبیر الحجر | tadbīr-ul ḥajar(کیمیا)



عده المسافرین فی صلوه القصر | ‘iddat-ul musāfirīn fī ṣalāt-il qaṣr(فقه)

حسنی طباطبائی ، صدرالدین محمد، - 1154 قمری
hasanī tabātabā’ī, sadr-od-dīn mohammad (- 1742)


هدیه المسافر = هدایه المسافرین | hedyat-ol mosāfer = hedāyat-ul mosāferīn(فقه)

لاهیجی ، حسن بن عبدالرزاق ، 1045 - 1121 قمری
lāhījī, hasan ebn-e ‘abd-or-razzāq (1636 - 1710)