ریاض المصائب فی مصائب آل العبا (ع ) | rīyāḍ-ul-maṣā’ib fī maṣā’ib-i āl-il-‘abā(تاریخ معصومین)

موسوی تنکابنی ، محمد مهدی بن محمد جعفر، ق 13 قمری
mūsavī tonekābonī, mohammad mahdī ebn-e mohammad ja‘far (- 19c)


ریاض الشهاده فی مصائب الساده = ریاض الشهاده و کنوز السعاده فی مناقب الساده و مصائب الغررالمیامین القاده | rīyāz-oš šahāda fī masā’eb-os sāda = rīyāz-oš šahāda va konūz-os sa‘āda fī manāqeb-es sāda va masā’eb-el qorar-el mayāmīn-al qāda(تاریخ معصومین)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm (- 1825)


ریاض الشهاده فی مصائب الساده = ریاض الشهاده و کنوز السعاده فی مناقب الساده و مصائب الغررالمیامین القاده | rīyāz-oš šahāda fī masā’eb-os sāda = rīyāz-oš šahāda va konūz-os sa‘āda fī manāqeb-es sāda va masā’eb-el qorar-el mayāmīn-al qāda(تاریخ معصومین)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm (- 1825)


ریاض الکونین فی احوال المعاد و مصائب الحسین | /(کلام و اعتقادات / فارسی)اکلیل المصائب فی مصائب الاطائب | iklīl-ul maṣā’ib fī maṣā’ib-il aṭā’ib(تاریخ معصومین)

تنکابنی ، محمد بن سلیمان ، 1234 - 1302 قمری
tonekābonī, mohammad ebn-e soleymān (1819-1885)


مصائب المعصومین = مصائب الائمه | maṣā’ib-ul ma‘ṣūmīn = maṣā’ib-ul a’imma(تاریخ معصومین)

یزدی ، عبدالخالق بن عبدالرحیم ، 1206 - 1268 قمری
yazdī, ‘abd-ol-xāleq ebn-e ‘abd-or-rahīm (1792 - 1852)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺟﻤﻌﻪ ﺩﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻌﺒﺎﻥ ۱۲۴۱ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﻳﺰﺩ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﻮﻟﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻳﺰﺩﻱ ﻭﺍﻋﻆ ?

ریاض المتهجدین = ریاض المجتهدین | rīyāz-ol-motahajjedīn = rīyāz-ol-mojtahedīn(دعا)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


ریاض المتهجدین = ریاض المجتهدین | rīyāz-ol-motahajjedīn = rīyāz-ol-mojtahedīn(دعا)

رضی تبریزی ، محمد رضی بن محمد شفیع ، - 1223؟ قمری
razī tabrīzī, mohammad razī ebn-e mohammad šafī‘ (- 1808)


ریاض المسائل فی بیان (تحقیق ) الاحکام بالدلائل = شرح کبیر = شرح مختصر النافع = ریاض المسائل و حیاض الدلائل | rīyāḍ-ul masā’il fī bayān (taḥqīq)-il aḥkām-i bi-d- dalā’il = š.-e kabīr = š.-u muxtaṣar-in-nāfi‘ = rīyāḍ-ul- masā’il wa ḥiyāḍ-ud dalā’il(فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)


ریاض المسائل فی بیان (تحقیق ) الاحکام بالدلائل = شرح کبیر = شرح مختصر النافع = ریاض المسائل و حیاض الدلائل | rīyāḍ-ul masā’il fī bayān (taḥqīq)-il aḥkām-i bi-d- dalā’il = š.-e kabīr = š.-u muxtaṣar-in-nāfi‘ = rīyāḍ-ul- masā’il wa ḥiyāḍ-ud dalā’il(فقه)

طباطبائی کربلائی ، علی بن محمد علی ، 1161 - 1231 قمری
tabātabā’ī karbalā’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (1748 - 1816)