ریاض العارفین و منهاج السالکین | rīyāz-ol ‘ārefīn va menhāj-os sālekīn(عرفان و تصوف)

محقق اردبیلی ، محمد بن سلطان محمد، ق 11 قمری
mohaqqeq-e ardabīlī, mohammad ebn-e soltān mohammad (- 17c)


منهج السالکین و زاد العارفین | manhaj-us sālikīn wa zād-ul ‘ārifīn(اخلاق)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
Šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774- 1827)


حدیقه العارفین و حظیره السالکین | ḥadīqat-ul ‘ārifīn wa ḥaẓīrat-us sālikīn(اخلاق)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774 - 1827)


منهاج السالکین الی حق الیقین | minhāj-us sālikīn ilā ḥaqq-il yaqīn(اخلاق)

احسائی ، علی نقی بن احمد، - 1246 قمری
ahsā’ī, ‘alī naqī ebn-e ahmad(- 1831)


ریاض العارفین و ملاذ الواعظین | rīyāḍ-ul-‘ārifīn wa malāḏ-ul-wā‘iẓīn(اخلاق)

نظام العلماء تبریزی ، محمود بن محمد، - 1271؟ قمری
nezām-ol-‘olamā tabrīzī, mahmūd ebn-e mohammad (- 1855)


منهج السالکین و حیاه العارفین | manhaj-os sālekīn va hayāt-ol ‘ārefīn(کلام و اعتقادات)

برغانی ، محمد علی بن محمد، - 1272 ؟ قمری
baraqānī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad(- 1856)


ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین (سید العابدین ) | rīyāḍ-us sālikīn fī š.-i ṣaḥīfat-i sayyid-is-sājidīn (sayyid-il-‘ābidīn)(شرح دعا)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643 - 1707)


ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین (سید العابدین ) | rīyāḍ-us sālikīn fī š.-i ṣaḥīfat-i sayyid-is-sājidīn (sayyid-il-‘ābidīn)(شرح دعا)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643 - 1707)


ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین (سید العابدین ) | rīyāḍ-us sālikīn fī š.-i ṣaḥīfat-i sayyid-is-sājidīn (sayyid-il-‘ābidīn)(شرح دعا)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643 - 1707)


ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین (سید العابدین ) | rīyāḍ-us sālikīn fī š.-i ṣaḥīfat-i sayyid-is-sājidīn (sayyid-il-‘ābidīn)(شرح دعا)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643 - 1707)