ریاض الشهاده فی مصائب الساده = ریاض الشهاده و کنوز السعاده فی مناقب الساده و مصائب الغررالمیامین القاده | rīyāz-oš šahāda fī masā’eb-os sāda = rīyāz-oš šahāda va konūz-os sa‘āda fī manāqeb-es sāda va masā’eb-el qorar-el mayāmīn-al qāda(تاریخ معصومین)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm (- 1825)


ریاض الشهاده فی مصائب الساده = ریاض الشهاده و کنوز السعاده فی مناقب الساده و مصائب الغررالمیامین القاده | rīyāz-oš šahāda fī masā’eb-os sāda = rīyāz-oš šahāda va konūz-os sa‘āda fī manāqeb-es sāda va masā’eb-el qorar-el mayāmīn-al qāda(تاریخ معصومین)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm (- 1825)


انوار الشهاده فی مصائب عتره الطاهره | anvār-oš šahāda fī masā’eb-e ‘etrat-et tāhera(تاریخ معصومین)

کثنوی ، محمد حسن بن علی ، - 1297 قمری
kasnavī, mohammad hasan ebn-e ‘alī (- 1880)


ریاض الکونین فی احوال المعاد و مصائب الحسین | /(کلام و اعتقادات / فارسی)نخبه الشهاده و لب السعاده | noxbat-oš šahāda va lobb-os sa‘āda(تاریخ معصومین)

شیرازی ، محمد رضا بن ضیاء الدین ، ق 13 قمری
Šīrāzī,mohammad rezā ebn-e zīyā’-od-dīn(- 19c)


اسرار الشهاده = سر الحقیقه فی وقعه الطفوف = سر الشهاده | asrār-uš šahāda = sirr-ul ḥaqīqa fī waq‘at-iṭ ṭafūf = sirr-uš šahādat(مقتل ، کلام و اعتقادات ، تاریخ معصومین)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


اسرار الشهاده = سر الحقیقه فی وقعه الطفوف = سر الشهاده | asrār-uš šahāda = sirr-ul ḥaqīqa fī waq‘at-iṭ ṭafūf = sirr-uš šahādat(مقتل ، کلام و اعتقادات ، تاریخ معصومین)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


اسرار الشهاده = سر الحقیقه فی وقعه الطفوف = سر الشهاده | asrār-uš šahāda = sirr-ul ḥaqīqa fī waq‘at-iṭ ṭafūf = sirr-uš šahādat(مقتل ، کلام و اعتقادات ، تاریخ معصومین)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


ریاض المصائب فی مصائب آل العبا (ع ) | rīyāḍ-ul-maṣā’ib fī maṣā’ib-i āl-il-‘abā(تاریخ معصومین)

موسوی تنکابنی ، محمد مهدی بن محمد جعفر، ق 13 قمری
mūsavī tonekābonī, mohammad mahdī ebn-e mohammad ja‘far (- 19c)


مصائب المعصومین = مصائب الائمه | maṣā’ib-ul ma‘ṣūmīn = maṣā’ib-ul a’imma(تاریخ معصومین)

یزدی ، عبدالخالق بن عبدالرحیم ، 1206 - 1268 قمری
yazdī, ‘abd-ol-xāleq ebn-e ‘abd-or-rahīm (1792 - 1852)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺟﻤﻌﻪ ﺩﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻌﺒﺎﻥ ۱۲۴۱ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﻳﺰﺩ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﻮﻟﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻳﺰﺩﻱ ﻭﺍﻋﻆ ?