ریاض الربیع فی علم المعانی و البیان و البدیع | rīyāḍ-ur rabī‘ fī ‘ilm-il ma‘ānī wa-l bayān wa-l badī‘(بلاغت)

امیر صنعانی ، عبداالله بن محمد، - 1242 قمری
amīr san‘ānī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad (- 1827)


عقود الجمان فی المعانی و البیان = منظومه فی المعانی و البیان | ‘uqūd-ul jumān fi-l ma‘āi wa-l bayān-il = mnẓ.-un fi-l ma‘āi wa-l bayān(معانی بیان ، شعر)

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446 - 1506)


شرح شواهد الایضاح (الف ) | š.-u šawāhid-il-īyḍāḥ(معانی بیان)

وابسته به : الایضاح فی المعانی و البیان ؛ خطیب قزوینی ، محمد بن عبدالرحمن (666 - 739) شرح نسبتا مفصلی است با عناوین «قوله ، قوله » بر ابیات کتاب «الایضاح فی المعانی و البیان » خطیب دمشق . نویسنده ...


نور حدقه البدیع و نور حدیقه الربیع | nūr-u ḥadaqat-il badī‘ wa nūr-u hadīqat-ir rabī‘(بلاغت)

کفعمی ، ابراهیم بن علی ، 840 - 905 قمری
kaf‘amī, ebrāhīm ebn-e ‘alī (1437 - 1500)


انوار الربیع فی انواع البدیع | anwār-ur rabī‘ fī anwā‘-il badī‘(بدیع)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643-1707)


انوار الربیع فی انواع البدیع | anwār-ur rabī‘ fī anwā‘-il badī‘(بدیع)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643-1707)


زهر الربیع فی الطرائف و الملح و المقال البدیع | zahr-ur rabī‘ fi-ṭ ṭarā’if wa-l milḥ wa-l maqāl-il badī‘(گوناگون)

جزایری ، نعمه االله بن عبداالله، 1050 - 1112 قمری
jazāyerī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1641 - 1701)


زهر الربیع فی الطرائف و الملح و المقال البدیع | zahr-ur rabī‘ fi-ṭ ṭarā’if wa-l milḥ wa-l maqāl-il badī‘(گوناگون)

جزایری ، نعمه االله بن عبداالله، 1050 - 1112 قمری
jazāyerī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1641 - 1701)


زهر الربیع فی شواهد البدیع | zahr-ur rabī‘ fī šawāhid-il badī‘(معانی بیان)

ابن قرقماز، محمد بن محمد، 802 - 883 قمری
ebn-e qorqomāz, mohammad ebn-e mohammad (1400 - 1479)


ازهار الربیع و غایه الامانی فی شرح الجواهر الرفیع و دوحه المعانی | azhār-ur rabī‘ wa ġāyat-ul amānī fī š.-i jawāhir-ir rafī‘ wa dawḥat-il ma‘ānī(بدیع)