ریاض الابرار فی مناقب حیدر الکرار | rīyāz-ol abrār fī manāqeb-e haydar-l karrār(تاریخ معصومین)ریاض الابرار فی مناقب الائمه الاطهار | rīyāḍ-ul abrār fī manāqib-il a’immat-il aṭhār(تاریخ معصومین)

جزایری ، نعمه االله بن عبداالله، 1050 - 1112 قمری
jazāyerī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1641 - 1701)


العمده فی عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار = المناقب = مناقب امام الابرار | al-‘umda fī ‘uyūn-i ṣiḥāḥ-il axbār fī manāqib-i imām-il abrār = al-manāqib = manāqib-u imām-il abrār(فضایل و مناقب ، حدیث)

ابن بطریق ، یحیی بن حسن ، 523 - 600 ؟ قمری
ebn-e betrīq, yahyā ben hasan (1130 - 1204)


اوراد الابرار فی ماتم الکرار | awrād-ul abrār fī ma’tam-il karrār(تاریخ معصومین)

دمستانی ، حسن بن محمد، - 1191 قمری
damestānī, hasan ebn-e mohammad (- 1777)


المناقب و المثالب = فضائل اهل البیت = مناقب اهل البیت | al-manāqib wa-l maṯālib = fa۵ā’il-u ahl-il bayt = manāqib-u ahl-il bayt(فضایل و مناقب)

شیروانی ، حیدر علی بن محمد، ق 12 قمری
Šīrvānī, heydar ‘alī ebn-e mohammad (- 18c)


المناقب و المثالب = فضائل اهل البیت = مناقب اهل البیت | al-manāqib wa-l maṯālib = fa۵ā’il-u ahl-il bayt = manāqib-u ahl-il bayt(فضایل و مناقب)

شیروانی ، حیدر علی بن محمد، ق 12 قمری
Šīrvānī, heydar ‘alī ebn-e mohammad (- 18c)


ریاض الشهاده فی مصائب الساده = ریاض الشهاده و کنوز السعاده فی مناقب الساده و مصائب الغررالمیامین القاده | rīyāz-oš šahāda fī masā’eb-os sāda = rīyāz-oš šahāda va konūz-os sa‘āda fī manāqeb-es sāda va masā’eb-el qorar-el mayāmīn-al qāda(تاریخ معصومین)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm (- 1825)


ریاض الشهاده فی مصائب الساده = ریاض الشهاده و کنوز السعاده فی مناقب الساده و مصائب الغررالمیامین القاده | rīyāz-oš šahāda fī masā’eb-os sāda = rīyāz-oš šahāda va konūz-os sa‘āda fī manāqeb-es sāda va masā’eb-el qorar-el mayāmīn-al qāda(تاریخ معصومین)

قزوینی ، محمد حسن بن محمد معصوم ، - 1240 قمری
qazvīnī, mohammad hasan ebn-e mohammad ma‘sūm (- 1825)


تحفه الابرار | tohfat-ol abrār(فضایل و مناقب)

اصفهانی ، محمد ابراهیم بن محمد علی
esfahānī, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad ‘alī


مفاخر الاخیار و مناقب الابرار = تذکره الاولیاء | mafāxer-ol axyār va manāqeb-ol abrār = tazkerat-ol ’uvlīyā’(شعر، تراجم)

میرزا بابا شیرازی ، ابوالقاسم بن عبدالنبی ، 1212؟ - 1286 قمری
mīrzā bābā šīrāzī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abd-on-nabī (1798 - 1870)