روضه المحبین = ده نامه | rawzat-ol mohebbīn = dah nāme(شعر)

ابن عماد خراسانی ، - 800 ؟ قمری
ebn-e ‘emād-e xorāsānī (- 1398)


روضه المحبین فی احوال امیرالمومنین | rawḍat-ul muḥibbīn fī aḥvāl-i amīr-il-mu’minīn(تاریخ)

ابن کبه ، عیسی بن حسینعلی ، ق 13 قمری
ebn-e kobbe, ‘īsā ebn-e hoseyn-‘alī (- 19c)


روضه المجاهدین = مختار نامه | rawzat-ol-mojāhedīn = moxtār nāme(داستان)

واعظ هروی ، عطاء االله بن حسام ، ق 10 قمری
vā‘ez-e heravī, ‘atā’-ol-lāh ebn-e hosām (- 16c)


انیس العارفین و ابتهال المحبین | anīs-ol ‘ārefīn va ebtehāl-ol mohebbīn(دعا)

قزوینی ، اسداالله بن محمد ابراهیم ، ق 13 قمری
qazvīnī, asad-ol-lāh ebn-e mohammad ebrāhīm (- 19c)


ریاض المحبین | rīyāz-ol-mohebbīn(تراجم)

هدایت ، رضا قلی بن محمد هادی ، 1215 - 1288 قمری
hedāyat, rezā qolī ebn-e mohammad hādī (1801 - 1871)


بصیرت نامه = عبرت نامه = نصرت نامه | basīrat-nāme = ‘ebrat-nāme = nosrat-nāme(سفرنامه)

مفتون دنبلی ، عبدالرزاق بن نجفقلی ،1176 - 1243قمری
maftūn-e donbalī, ‘abd-or-razzāq ebn-e najaf-qolī (1763-1828)


آفرینش حضرت محمد (ص ) = مولود نامه پیامبر (ص ) = آفرینش نامه = نور نامه = مولود نامه | āfarīneš-e hazrat-e mohammad = mowlūd-nāme-ye payāmbar = āfarīneš-nāme = nūr-nāme = mowlūd- nāme(تاریخ پیامبراکرم (ص ))تحفه المحبین فی مناقب ائمه الطاهرین | tohfat-ol mohebbīn fī manāqeb-e a’emmet-et tāherīn(تاریخ معصومین)

دزفولی ، مهدی بن حسین ، ق 14 قمری
dezfūlī, mahdī ebn-e hoseyn (-20c)


تنبیه الغافلین = وسائل المحبین | tanbīh-ol qāfelīn = vasā’el-ol mohebbīn(اخلاق)

ترمدی ، محمد ابراهیم بن محمد
tarmadī, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad


تنبیه الغافلین = وسائل المحبین | tanbīh-ol qāfelīn = vasā’el-ol mohebbīn(اخلاق)

ترمدی ، محمد ابراهیم بن محمد
tarmadī, mohammad ebrāhīm ebn-e mohammad