روضه المجاهدین = مختار نامه | rawzat-ol-mojāhedīn = moxtār nāme(داستان)

واعظ هروی ، عطاء االله بن حسام ، ق 10 قمری
vā‘ez-e heravī, ‘atā’-ol-lāh ebn-e hosām (- 16c)


مختار نامه = قصه مختار | moxtār-nāme = qesse-ye moxtār(داستان)

ابو مخنف ، لوط بن یحیی ، - 157 قمری
abū mexnaf, lūt ebn-e yahyā(- 775)


مختار نامه = قیام مختار 1 | moxtār-nāme = qīyām-e moxtār(تاریخ اسلام)مختار نامه | moxtār-nāme(داستان)مختار نامه | moxtār-nāme(داستان)سرور المجاورین = مختار نامه | sorūr-ol mojāverīn = moxtār-nāme(داستان)

شیرازی ، رضا علی بن عبدالغفور، ق 13 قمری
Šīrāzī, rezā ‘alī ebn-e ‘abd-ol-qafūr (- 19c)


مختار القراء | moxtār-ol qorrā’(تجوید)

اعمی اصفهانی ، مختار، ق 10 قمری
a‘mā-ye esfahānī, moxtār(- 16c)


روضه المحبین = ده نامه | rawzat-ol mohebbīn = dah nāme(شعر)

ابن عماد خراسانی ، - 800 ؟ قمری
ebn-e ‘emād-e xorāsānī (- 1398)


دله مختار = دله محتاله = دله و مختار | dale moxtār = dalle-ye mohtāle = dale va moxtār(داستان)دله مختار = دله محتاله = دله و مختار | dale moxtār = dalle-ye mohtāle = dale va moxtār(داستان)