روضه العلماء و دوحه العرفاء فی شرح اسماء االله الحسنی = روضه العرفاء و دوحه العلماء = کاشف الاسماء | rawḍat-ul ‘ulamā’ wa dawḥat-ul ‘urafā’ fī š.-i asmā’-il- lāh-il ḥusnā = rawḍat-ul ‘urafā’ wa dawḥat-ul ‘ulamā’ = kāšif-ul asmā’(عرفان و تصوف ، اسماء االله)

گلستانه اصفهانی ، محمد بن ابی تراب ، - 1110 قمری
golestāne esfahānī, mohammad ebn-e abī torāb (- 1699)


شرح اسماء الحسنی (شرح کبیر) = شرح دعوات الاسماء = شرح الاسماء الاربعین = شرح چهل اسم ادریس | š.-e asmā’-ol-hosnā (š.-e kabīr) = š.-e da‘avāt-ol-asmā’ = š.-e asmā’-ol-arba‘īn = š.-e čehel esm-e edrīs(اسماء االله)

بغدادی ، فخرالدین ابوالمکارم ، ق 7 قمری
baqdādī, faxr-od-dīn ab-ol-makārem (- 13c)


شرح اسماء الحسنی (شرح کبیر) = شرح دعوات الاسماء = شرح الاسماء الاربعین = شرح چهل اسم ادریس | š.-e asmā’-ol-hosnā (š.-e kabīr) = š.-e da‘avāt-ol-asmā’ = š.-e asmā’-ol-arba‘īn = š.-e čehel esm-e edrīs(اسماء االله)

بغدادی ، فخرالدین ابوالمکارم ، ق 7 قمری
baqdādī, faxr-od-dīn ab-ol-makārem (- 13c)


اسماء الحسنی = اسماء االله تعالی = خواص اسماء الحسنی | asmā’-ol hosnā = asmā’-ol lāh ta‘ālā = xavass-e asmā’- ol hosnā(اسماء االله)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


القصیده الدمیاطیه فی الاسماء الحسنی | al-qaṣīda-tud damyāṭīyyi fi-l al-asmā’-il ḥusnā(شعر، اسماء االله)

دمیاطی ، محمد بن احمد، - 921 قمری
demyātī,mohammad ebn-e ahmad(- 1516)


المقصد الاقصی (الاسنی ) فی شرح الاسماء االله الحسنی | al-maqṣad-ul aqṣā (asnā) fī š.-il asmā’-il lāh-il ḥusnā(اسماء االله)

غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)


المقصد الاقصی (الاسنی ) فی شرح الاسماء االله الحسنی | al-maqṣad-ul aqṣā (asnā) fī š.-il asmā’-il lāh-il ḥusnā(اسماء االله)

غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)


المقصد الاقصی (الاسنی ) فی شرح الاسماء االله الحسنی | al-maqṣad-ul aqṣā (asnā) fī š.-il asmā’-il lāh-il ḥusnā(اسماء االله)

غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)


هزار و یک نام خدا = اسماء الحسنی | hezār va yek nām-e xodā = asmā’-ol hosnā(اسماء االله)

جفری رومی ، علی ، قرن 10 قمری
jafrī rūmī, ‘alī(- 16c)


شرح اسماء االله الحسنی | š.-e asmā’-ol-lāh-el hosnā(اسماء االله)

آباده ای ، محمد جعفر بن محمد صفی ، - 1280 قمری
ābāde’ī, mohammad ja‘far ebn-e mohammad safī (- 1864)