روضه الانوار عباسی | rawzat-ol-anvār-e ‘abbāsī(اخلاق)

محقق سبزواری ، محمد باقر بن محمد مومن ، 1017 - 1090 قمری
mohaqqeq-e sabzevārī, mohammad bāqer ebn-e mohammad mo’men (1609 - 1679)


روضه الانوار عباسی | rawzat-ol-anvār-e ‘abbāsī(اخلاق)

محقق سبزواری ، محمد باقر بن محمد مومن ، 1017 - 1090 قمری
mohaqqeq-e sabzevārī, mohammad bāqer ebn-e mohammad mo’men (1609 - 1679)


روضه الانوار عباسی | rawzat-ol-anvār-e ‘abbāsī(اخلاق)

محقق سبزواری ، محمد باقر بن محمد مومن ، 1017 - 1090 قمری
mohaqqeq-e sabzevārī, mohammad bāqer ebn-e mohammad mo’men (1609 - 1679)


امالی عباسی = آیینه عباسی در نمایش حق شناسی | /(کلام و اعتقادات / فارسی)عالم آرای عباسی = تاریخ عالم آرای عباسی | ‘ālam-ārā-ye ‘abbāsī = tārīx-e ‘ālam-ārā-ye ‘abbāsī(تاریخ ایران)

اسکندر منشی ، 968 - 1043 قمری
eskandar-e monšī (1561 - 1634)


عالم آرای عباسی = تاریخ عالم آرای عباسی | ‘ālam-ārā-ye ‘abbāsī = tārīx-e ‘ālam-ārā-ye ‘abbāsī(تاریخ ایران)

اسکندر منشی ، 968 - 1043 قمری
eskandar-e monšī (1561 - 1634)


عالم آرای عباسی = تاریخ عالم آرای عباسی | ‘ālam-ārā-ye ‘abbāsī = tārīx-e ‘ālam-ārā-ye ‘abbāsī(تاریخ ایران)

اسکندر منشی ، 968 - 1043 قمری
eskandar-e monšī (1561 - 1634)


مطلع الانوار = مطلع الانوار و مطمح الانظار = مطلع الانوار فی معرفه الاسطراب | matla‘-ol anvār = matla‘-ol anvār va matmah-ol anzār = matla‘-ol anvār fī ma‘refat-il ostorāb(اسطرلاب)

یزدی ، محمد باقر بن زین العابدین ، ق 11 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e zayn-ol-‘ābedīn(- 17c)


مطلع الانوار = مطلع الانوار و مطمح الانظار = مطلع الانوار فی معرفه الاسطراب | matla‘-ol anvār = matla‘-ol anvār va matmah-ol anzār = matla‘-ol anvār fī ma‘refat-il ostorāb(اسطرلاب)

یزدی ، محمد باقر بن زین العابدین ، ق 11 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e zayn-ol-‘ābedīn(- 17c)


نور الانوار علی منار الانوار | nūr-ul anwār ‘alā manār-il anwār(اصول فقه)

شیخ جیون ، احمد بن ابی سعید، 1047 - 1130 قمری
šayx jīyūn, ahmad ebn-e abī sa‘īd (1638 - 1718)