روضه الاسرار | rawzat-ol asrār(شعر)

سروش ، محمد علی بن قنبر علی ، 1238 - 1285 قمری
sorūš, mohammad ‘alī ebn-e qanbar ‘alī (1823 - 1869)


روضه الاسرار | rawzat-ol asrār(شعر)

سروش ، محمد علی بن قنبر علی ، 1238 - 1285 قمری
sorūš, mohammad ‘alī ebn-e qanbar ‘alī (1823 - 1869)


روضه الاسرار | rawzat-ol asrār(شعر)

سروش ، محمد علی بن قنبر علی ، 1238 - 1285 قمری
sorūš, mohammad ‘alī ebn-e qanbar ‘alī (1823 - 1869)


جواهر الاسرار = منتخب مفتاح الاسرار | javāher-ol asrār(چند دانشی)

آذری طوسی ، حمزه بن علی ، 784 - 866 قمری
āzarī tūsī, hamzat-ebn-e ‘alī (1383 - 1462)


جامع الاسرار = کنز الاسماء = حسن و عشق = کنز الاسرار | jāme‘-ol asrār = kanz-ol asmā’ = hosn va ‘ešq = kanz- ol asrār(سیر و سلوک)

نورعلیشاه ، محمد علی بن عبدالحسین ، 1160؟ - 1212 قمری
nūr-‘alī-šāh, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-hoseyn (1747 - 1798)


جامع الاسرار = کنز الاسماء = حسن و عشق = کنز الاسرار | jāme‘-ol asrār = kanz-ol asmā’ = hosn va ‘ešq = kanz- ol asrār(سیر و سلوک)

نورعلیشاه ، محمد علی بن عبدالحسین ، 1160؟ - 1212 قمری
nūr-‘alī-šāh, mohammad ‘alī ebn-e ‘abd-ol-hoseyn (1747 - 1798)


روضه العلماء و دوحه العرفاء فی شرح اسماء االله الحسنی = روضه العرفاء و دوحه العلماء = کاشف الاسماء | rawḍat-ul ‘ulamā’ wa dawḥat-ul ‘urafā’ fī š.-i asmā’-il- lāh-il ḥusnā = rawḍat-ul ‘urafā’ wa dawḥat-ul ‘ulamā’ = kāšif-ul asmā’(عرفان و تصوف ، اسماء االله)

گلستانه اصفهانی ، محمد بن ابی تراب ، - 1110 قمری
golestāne esfahānī, mohammad ebn-e abī torāb (- 1699)


روضه المتقین | rawḍat-ul muttaqīn(حدیث)روضه الشهداء | rawzat-oš šohadā’(تاریخ معصومین)روضه المعجزات | rawzat-ol-mo‘jezāt(فضایل و مناقب)